Jaarplan 2024
Kennis en Innovatie

WaterAmbitie Greenport: De waarde van water

Water is een onmisbaar onderdeel van de tuinbouw, zonder water immers geen leven. Maar water is niet altijd in de juiste mate en kwaliteit beschikbaar. In de Greenport moeten we samenwerken om voor nu én in de toekomst voldoende water van de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben. Die samenwerking is vastgelegd in de WaterAmbitie. Ook buiten, als onderdeel van een aantrekkelijk woon, leef- en vestigingsklimaat.

Duurzaam waterbeheer in de Greenport West-Holland

De Greenport West-Holland de ambitie heeft uitgesproken om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Voor de tuinbouwbedrijven is water namelijk een primair productiemiddel, hierbij is al vanzelfsprekend aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende water. De glastuinbouw heeft invloed op de waterkwaliteit van de omliggende oppervlaktewateren. De waterkwaliteit moet de komende jaren fors verbeteren. Echter ook in de ruimte om ons heen neemt water een belangrijke rol. Het watersysteem zorgt ervoor dat we droge voeten houden bij hevige regenval en juist bij droogte zorgt het ervoor dat het grondwater op peil blijft. Omdat de glastuinbouwgebieden een hoge ruimtelijke dynamiek hebben biedt dit kansen om aan een robuust watersysteem te werken.

Met het oog op klimaatverandering moeten we in de komende jaren een tandje extra bij zetten om ervoor te zorgen dat we deze droge voeten behouden, maar ook water beschikbaar houden in tijden van droogte. Er zijn echter grenzen aan het watersysteem, zowel bij regenval als bij droogte. Daarom moeten we over de grenzen van het watersysteem heen kijken en op zoek naar innovatieve maatregelen om het teveel en een eventueel tekort aan water het hoofd te kunnen bieden. Juist omdat de regen in hevigere buien gaat vallen, is het van belang dat alle partijen binnen de Greenport het water zoveel mogelijk vasthouden daar waar het valt. Om voorbereid te zijn op tijden van droogte zoeken we naar alternatieve vormen van wateropslag of hergebruik van afvalwater. Bovendien is schoon water van belang voor het groene imago van de Greenport.

Waarom deze afspraken in de Greenport West-Holland?

Water is een essentieel onderdeel van West Nederland. Waterbeheer lijkt goed geregeld door de taakverdeling tussen de gemeenten en de waterschappen, hierdoor is er relatief weinig aandacht voor. De laatste jaren blijkt dat de genoemde aandachtspunten het meest effectief gezamenlijk op regio niveau kunnen worden opgepakt. De Greenport kan bij uitstek een platform bieden om de diverse ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen en met elkaar verder uit te werken. Daarvoor moeten alle partijen binnen de Greenport zelf ons eigen handelen onder ogen zien en ook binnen onze eigen mogelijkheden een steentje bijdragen aan een duurzaam waterbeheer in de Greenport.

Wat zijn de afspraken?

In de waterambitie zijn richtinggevende afspraken gemaakt. Deze zijn bedoeld voor alle partners binnen de Greenport. Sommige afspraken zijn specifiek gericht op het primaire productieproces, maar bij veel afspraken kunnen alle partners een steentje bijdragen:

 • Het primaire bedrijfsleven, door duurzaam om te gaan met het water op het bedrijf en de beschikbaarheid van voldoende zoet water op te zoeken
 • Het bedrijfsleven rondom de primaire productiebedrijven, door zelf hun terreinen waterproof in te richten en het duurzaam waterbeheer verder te verspreiden
 • De onderzoeks- en onderwijsinstellingen, door mee te helpen zoeken naar innovaties en het water bewustzijn bij grote groepen (jonge) mensen te vergroten
 • De overheden, door nieuwe kaders te zoeken, innovaties te stimuleren en binnen hun taken het waterbeheer zoveel mogelijk klimaatbestendig uit te voeren

De Ambitie:

Kringloopsluiting Water en nutriënten in de Glastuinbouw

 • We werken aan het sluiten van water- en nutriëntenkringlopen op bedrijfsniveau: een nagenoeg emissieloze kas voor 2027.
 • We zoeken kansen samen met andere bedrijven en sectoren om water- en nutriëntenkringlopen in clusters en regio’s te sluiten.

Duurzaam omgaan met water in de regio

 • Waterbewust handelen op het bedrijf, waarbij de interne en externe waterstromen in beeld zijn en gemanaged worden, is verworden tot standaard.
 • Regenwater houden we zo veel mogelijk vast waar het valt en gebruiken we zo veel mogelijk opnieuw.
 • De emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater worden vergaand beperkt, hiervoor worden de waterstromen in en om de kas op orde gebracht voor 2021.
 • We ondersteunen de collectieve zuiveringsinitiatieven in de regio, waarbij aandacht is voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen en ook geneesmiddelen en nutriënten.

Werken aan een betere klimaatbestendigheid

 • Bij herstructurering (ook van bedrijventerreinen) maken we een robuust watersysteem dat de regenbuien van de toekomst aankan.
 • Met het oog op klimaatverandering werken we aan innovatieve methoden voor de beschikbaarheid van voldoende zoetwater jaarrond.
 • We zoeken naar een goede governance voor het gebruik van de ondergrond voor water en warmteopslag.
 • We zoeken naar mogelijkheden om effluentwater van de AWZI op te waarderen en in de regio her te gebruiken.
 • We zoeken naar nieuwe handvatten en kaders voor het vasthouden van water daar waar het valt.

Hoe gaan we deze ambitie verder invullen?
Er lopen al diverse initiatieven op het gebied van water, maar om het nog meer handen en voeten te geven zullen we in het komende half jaar één op één met de partners van de Greenport kijken of we stappen kunnen maken om tot een duurzaam waterbeheer in de Greenport te komen.

 

Rapport Toekomst Gietwater Westland

In de waterambitie ‘De waarde van water’ hebben partijen binnen Greenport West- Holland afgesproken te streven naar duurzaam waterbeheer. Met het oog op klimaatverandering moeten we ons voorbereiden op langere periodes van droogte. We zoeken naar alternatieve vormen van wateropslag of hergebruik van afvalwater. Lees de oplegnotitieLees het rapport

Projecten

Onderstaande projecten zijn verbonden aan het ambitiedocument. Ze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de waterambitie van de Greenport West-Holland, maar worden vanuit de ambitie wel ondersteund. De lijst is niet limitatief en zal gedurende de looptijd van het ambitie water akkoord worden uitgebreid.

 

 

Innovaties

 • Het digitaal kennisplatform GlastuinbouwWaterproof.nl heeft als doel kennis en ervaring rondom het duurzaam gebruik van water te delen.
 • De site Waterwindows.nl biedt een grote keuze aan (nieuwe) oplossingen voor waterproblemen in verschillende sectoren. Hierbij staat de praktische toepasbaarheid voorop en alle gepresenteerde oplossingen zijn ook daadwerkelijk toegepast.
 • Op de digitale kaart Horticulture Water Innovations & Solutions zijn verschillende innovaties gevisualiseerd.

Recente berichten Water

Greenport wil in 2027 nagenoeg geen mineralen (stikstof en fosfaat) en gewas beschermingsmiddelen meer lozen naar het oppervlaktewater.Pin It on Pinterest