Jaarevent 2023

De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. In het Energieakkoord zijn hierover afspraken gemaakt en de Greenport West-Holland zet zich met haar partners in om de verduurzaming te versnellen. Daarom organiseert de Greenport op 4 juli een bijeenkomst die ingaat op een kansrijke toepassing van bodemenergie: Middelhoge Temperatuur Opslag (MTO).

Bodemenergie in de vorm van Warmte Koude Opslag (WKO) wordt al veel toegepast in de glastuinbouw in Zuid-Holland. Vrij beschikbare warmte en koude wordt over de seizoenen via grondwater opgeslagen in de ondergrond. Algemene randvoorwaarden daarbij zijn een maximale inflatietemperatuur van 25 °C en een warmte/koude balans. De laatste jaren is veel onderzoek verricht vaar de toepassing van Hoge Temperatuur Opslag van meer dan 60 °C (HTO). Onder strenge randvoorwaarden is HTO via pilots mogelijk gemaakt.

Met MTO tot circa 50 °C is minder ervaring, terwijl deze vorm van bodemenergie juist zeer veel potentie voor de glastuinbouw biedt. MTO heeft als groot voordeel dat de potentiële energiebuffer minimaal tweemaal zo groot is ten opzichte van een WKO-systeem met dezelfde grootte. Bovendien is er aanzienlijk minder energie voor de warmtepomp nodig. MTO vraagt echter ook om extra monitoring, vergunningvoorschriften en slim technisch en ruimtelijk ontwerp.

Greenport West-Holland start in juli met het project dat als doel heeft de haalbaarheid en toepassing van MTO-pilots in Zuid-Hollandse glastuinbouw te versnellen. In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst Haaglanden, de gemeenten en ondernemers worden in 2023 in dit project daarvoor een aantal onderdelen integraal uitgewerkt. Door de opbouw en samenhang van deze onderdelen ontstaat een helder overzicht voor alle betrokkenen, waarmee de basis wordt gelegd voor verdere kennisdeling tussen overheden en ondernemers. Ook wordt een raming gemaakt van de potentiële impact die MTO kan maken in de CO2-emissie van de glastuinbouw in Zuid-Holland.

Datum, locatie
Dinsdag 4 juli 2023
14:00 – 17:00 (inloop vanaf 13:30)
Energy Cave – Kesslerpark 1, Rijswijk Route

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden voor deze bijeenkomst.Pin It on Pinterest