Magazine Aan het werk

De glastuinbouw en gebouwde omgeving in Oostland zijn grotendeels CO2-emissievrij te maken met warmte uit lokale bronnen en restwarmte uit de haven. De Warmte Samenwerking Oostland heeft een verkenning uitgevoerd naar een gebiedsdekkende duurzame warmte-infrastructuur in Oostland. Op 26 juni zijn de resultaten van de verkenning gepresenteerd. De belangstelling op deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Lansingerland was groot met veel ondernemers en alle vier wethouders uit Oostland.

Wethouder Albert Abee gaf bij de opening aan dat de energietransitie-opgave in Oostland, met 1200 ha glastuinbouw en ca 110.000 woningen,groot is. Die uitdaging kan alleen in samenwerking opgepakt worden. Om die reden ook hebben de gemeenten en Glastuinbouw Nederland met ondersteuning van Greenport West Holland deze verkenning uit laten voeren. De WSO heeft de verkenning naar de warmte-infrastructuur uitgevoerd met belangrijke stakeholders in het gebied: Uniper, Eneco, AgroEnergy, warmtecoöperaties in de tuinbouw, Provincie Zuid-Holland en gemeente Zoetermeer. 

Matchen vraag en aanbod

De woningen, bedrijven en kassen worden nu voor een groot deel met aardgas verwarmd. Aardgas zal in de energietransitie vervangen worden door duurzame bronnen. In de verkenning is een match gemaakt tussen de warmtevraag en het aanbod van duurzame warmtebronnen. De verkenning brengt de ontwikkeling van de warmtevraag richting 2030 in beeld en inventariseert de woonwijken die kansrijk zijn voor een warmtenet. Ook onderzoekt de verkenning hoe groot het potentieel is van duurzame warmte uit geothermie. Hieruit blijkt dat lokale duurzame bronnen een potentieel hebben voor maximaal een derde van de warmtevraag. Het resterende deel van de warmtevraag zal daarom met CO2-vrije restwarmte uit de Rotterdamse haven worden voorzien. 

Infrastructuur

Om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen is een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur nodig. Deze infrastructuur sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande infrastructuur, zoals het warmtenet voor de glastuinbouw in de B3-hoek. Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande leidingen in het Rotterdamse net en de geplande Leiding over Oost te weinig capaciteit hebben om de benodigde warmte vanuit de haven naar Oostland te transporteren. Een verzwaring van dat net is dus nodig.  

Bijdrage doelstellingen klimaatakkoord

De aanleg van een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur levert een grote bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Oostland kan hiermee circa 1 miljoen ton CO2-reductie realiseren. Het gebruik van Gronings gas kan met circa 500 mln m3 gas per jaar omlaag. Echter, met de huidige gasprijzen en zonder verdere subsidie heeft het aanleggen van een dergelijk warmtenet een flinke onrendabele top. Financiële ondersteuning in enige vorm is dus noodzakelijk om deze energietransitie op gang te brengen. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat tuinders alleen van een warmtenet gaan afnemen als de externe CO2-voorziening goed geregeld is waarvan op dit moment geen sprake is.

Vervolg

De Warmte Samenwerking Oostland wil de komst van een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur verder faciliteren. Samen met stakeholders die een bijdrage willen leveren gaat zij de ontwikkeling en realisatie verder concretiseren tot een plan van aanpak voor een gefaseerde uitrol, zo betoogde projectleider Stijn Schlatmann. De verkenning wordt meegenomen in de regionale energiestrategie en de door de gemeente op te stellen warmtetransitievisies. Meer informatie.Pin It on Pinterest