Jaarevent 2023

Hoe ziet het regionale tuinbouwcluster er in de toekomst uit? En hoe zorgen we ervoor dat de Greenport dan nog meer een samenhangend systeem is, waarbij de gezamenlijke kracht van het gehele gebied en cluster centraal staan? Om die vragen te beantwoorden en toekomstscenario’s te ontwikkelen is onlangs gestart met de ontwikkeling van een Ruimtelijk-Economische Strategie Greenport West-Holland. 

Eind november heeft een consortium van de bedrijven BCI, VINU en MUST de opdracht gekregen de Greenport in dit traject te begeleiden, te adviseren en uit te dagen. De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelgebieden, Glastuinbouw Nederland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland, en wordt later uitgebreid met partners vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen.Het project staat onder leiding van Anouk Schönau (themacoördinator Greenport West-Holland, werkzaam bij provincie Zuid-Holland).

Op 17 december was de kick-off. Het consortium heeft bestaande documenten geanalyseerd en brengt de ruimtelijke structuur in kaart. Zo geeft de begeleidingsgroep aan welke ruimtelijke bouwstenen de ontwikkelingskansen van de Greenport kunnen beïnvloeden, verrijken of in de weg zitten. Daarnaast wordt gekeken naar andere ontwikkelingen in de ruimte, namelijk woningbouwopgave, mobiliteitstransitie, klimaat-/energietransitie en de transitie naar natuurinclusief landschap. Ook wordt in kaart gebracht hoe het Greenportcluster andere ruimtelijke ontwikkelingen kan versnellen of versterken.

Een werksessie op 24 januari heeft inzichten gegeven vanuit het perspectief Greenport-overheidspartners (gemeente, provincie, Hoogheemraadschap). Op 17 februari wordt de volgende stap gemaakt met de gehele triple helix – ondernemers(organisaties), kennis instellingen, overheden. Het is een intensief participatietraject waarbij vanuit elk perspectief inbreng kan worden gegeven. 

In de komende Updates en via greenportwestholland.nl/RuimtelijkEconomischeStrategie houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Ruimtelijk-Economische Strategie.

 Pin It on Pinterest