Agritech

Er zijn veel sombere berichten over doelen die niet te halen zijn. Maar gelukkig zien we ook met enige regelmaat positieve berichten over de energietransitie. Zo las ik vorige week dat we op tweede Paasdag (5 april) een record-aandeel van 60% duurzame elektriciteit hebben gehaald in Nederland. Natuurlijk is dit maar een momentopname, maar de lijn is duidelijk omhoog. De snelheid waarmee het aandeel duurzame energie toeneemt hangt af van veel factoren. Voorbeelden daarvan zijn de vraag naar energie, de markt- en kostprijsontwikkeling, de subsidies, de regelgeving en de infrastructuur.

Voor de energietransitie in de glastuinbouw zien we ook veel positieve feiten. Kijk bijvoorbeeld naar de start van nieuwe geothermieprojecten (zoals bij Polanen), de aanleg van overgedimensioneerde leidingen in het Westland om straks naast geowarmte ook restwarmte te kunnen transporteren en de vorderingen bij Warmte Samenwerking Oostland.

In discussies ligt de nadruk terecht vaak op remmende factoren. Vaak gaat het om averechts werkende regels uit Den Haag, zoals de ODE-heffing, afschaffen van saldering van meerdere meters en de kwartiermeting die doorwerkt in transporttarieven van elektriciteit. Netbeheerders, energiebedrijven, gemeenten, provincie, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland geven met enige regelmaat aan wat ze van deze kwesties vinden. Het zou goed zijn deze signalen eenduidig en goed beargumenteerd in Den Haag bij de juiste partijen te adresseren. In het belang van de gewenste transitie kan men dan niet anders als tot de conclusie komen dat die regels aangepast moeten worden.

Het is goed om te beseffen dat we een helder punt en doel op de horizon 2040 hebben gezet en dat we nog zo’n 20 jaar hebben om daar te komen. Dat gaat via een bochtige weg met ups en downs, en ‘helling af’ gaat het altijd makkelijker dan ertegenop. De regelmatige positieve berichten sterken mij in het vertrouwen dat u als partners van het EnergieAkkoord vasthoudt aan de ingezette koers. We kunnen dan goed op snelheid komen als we wind mee hebben en de omstandigheden en regels van de rijksoverheid gunstiger zijn dan nu.

Nico van Ruiten
Programma-regisseur EnergieAkkoordPin It on Pinterest