Agritech

Het ‘grand design’ van het warmtenet in Oostland heeft een leiding die loopt vanaf Delfgauw tot aan de warmtehub aan het einde van de B3-hoekleiding. Aan de westkant bij Delfgauw is een warmteontvangststation voorzien vanaf de warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag (WarmtelinQ). Aan de oostkant kan er warmte ingevoed worden vanuit de B3-hoekleiding. Verder is voorzien dat er warmte vanuit aardwarmtebronnen kan worden ingevoed. Vanuit de omliggende woonkernen kan er warmte afgenomen worden voor woonwijken die geschikt zijn voor een lokaal distributienet. Daarnaast kunnen tuinbouwgebieden ten westen en oosten van Pijnacker en in de Noordpolder warmte afnemen.

Bureau Sweco heeft in het eerste kwartaal van dit jaar het tracé voor deze leiding uitgewerkt. In eerste instantie wordt uitgegaan van een DN400 leiding met een capaciteit van 55 MW warmte. Als de warmtevraag verder groeit kan er een derde leiding bijgelegd worden waarmee de capaciteit stijgt naar ongeveer 110 MW warmte. Op die wijze kan er een grote hoeveelheid warmte vanaf WarmtelinQ Oostland ingebracht worden. Het tracé kenmerkt zich door een dichte bebouwing en diverse persingen zijn nodig voor het leggen van de leiding. Mogelijk dat de leiding in de tijd gefaseerd wordt aangelegd waarbij het deel van de Warmtehub tot aan Klapwijk aan de oostzijde van Pijnacker eerste wordt aangelegd. 

In het vervolgtraject wordt de aanleg van de leiding uitgewerkt met alle stakeholders waarbij fasering in de tijd, een business case en de mogelijkheden voor financiering worden uitgewerkt. Deze kan een eerste stap in de uitbreiding van het warmtenet in Oostland worden.Pin It on Pinterest