Magazine Aan het werk

In de evaluatie van het huidige EnergieAkkoord in mei 2020 gaf een overgrote meerderheid van de partners aan om in 2021 door te gaan met samenwerking op energietransitie in de regio. De stuurgroep heeft dan ook opdracht gegeven om een voorstel te maken voor verlenging en vernieuwing van het huidige Akkoord.  

Een enthousiaste werkgroep (Peter Bell, Menno Laan, Hans van der Berg en Nico van Ruiten) is samen met penvoerder Matthijs Beke aan de slag gegaan. Een eerste conceptvoorstel ligt op 16 oktober voor bij de stuurgroep. Na de behandeling in de stuurgroep verwachten wij dat we het voorstel begin november aan uw organisatie als partner in het huidige akkoord kunnen voorleggen.

Voortzetting

De afspraken die we nu maken, zijn in hoofdlijnen een voortzetting van de afspraken die wij met elkaar maakten in het EnergieAkkoord in 2017. De tijd heeft sindsdien allerminst stilgestaan. Belangrijkste wijziging is wellicht dat de afspraken over de reductie van CO2 zijn vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. De glastuinbouwsector heeft dit akkoord ook ondertekend met een aantal specifieke sectorale afspraken. Het EnergieAkkoord van 2017 heeft zijn werk gedaan en zijn meerwaarde bewezen. Dit nieuwe EnergieAkkoord gaat verder op de ingeslagen weg op basis van de nieuwe inzichten en afspraken die er zijn gemaakt.

De basis van dit nieuwe akkoord is de Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw van Greenport West-Holland. Die Gebiedsvisie is het nieuwe startpunt. Het EnergieAkkoord toont bereidheid van de partners om gezamenlijk de schouders eronder te zetten om die gebiedsvisie tot uitvoering te brengen. Via het EnergieAkkoord zijn partners gezamenlijk verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, uitvoering en monitoring van de Gebiedsvisie

Samenwerken aan de energietransitie

Energietransitie is geen gemakkelijke opgave. Het is een proces van een lange adem. We komen ongetwijfeld nog een grote verscheidenheid aan problemen en belemmeringen van uiteenlopende aard tegen. We zien het als uitdaging om onze inspanningen erop te richten om problemen op te gaan lossen. Daarvoor hebben we alle partners binnen de Greenport West-Holland nodig. En dat niet alleen; ook andere partijen in de regio, als ook op landelijk niveau moeten grote inspanningen leveren om de doelstellingen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord te halen.

Het nieuwe EnergieAkkoord kent een looptijd van 5 jaar, het verbindt partijen, het biedt een podium voor afstemming en verrijking en fungeert als kweekvijver voor nieuwe kansrijke initiatieven. Onder de vlag van dit EnergieAkkoord kunnen we ook anderen partijen meenemen en uitnodigen deel te nemen, dan wel hun steentje bij te dragen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Wij vragen u in november om mee te tekenen voor een nieuw EnergieAkkoord om op de ingeslagen weg verder te gaan.Pin It on Pinterest