Water

Water

Schoon water is essentieel voor mens en milieu. De tuinbouw werkt daarom hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Doel is de ontwikkeling van een duurzame teelt als randvoorwaarde om productie te behouden en het ontwikkelen van kennis en techniek.
Onze ambitie is dat in 2027 geen emissie meer van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar water en bodem is. In 2030 wordt al het restwater wordt gezuiverd en hergebruikt, vinden meer gewasgerichte watergiften plaats en heeft de tuinbouw goede oplossingen voor ondergrondse wateropslag. Hieraan wordt gewerkt door onder meer Glastuinbouw Waterproof, waarbinnen de Greenport participeert.

Wat doet Greenport?

Water is essentieel voor het regionale tuinbouwcluster. Voor de productie van tuinbouwproducten is immers voldoende schoon water nodig. Tegelijk mag dat water na gebruik niet vervuild geloosd worden. Maar water speelt ook op andere manieren een belangrijke rol voor de tuinbouw. Zo krijgt de regio steeds meer te maken met intensieve regenbuien.

De Greenport zoekt naar oplossingen. Het project DIG (Dynamische Inzet van Gietwaterbassins) bijvoorbeeld, een samenwerking  met Hoogheemraadschap Delfland en LTO Noord Glaskracht. Bij DIG wordt de capaciteit van waterbassins gebruikt in het geval van een overschot aan regenwater. Daarnaast wordt gewerkt aan een Greenport Water & Innovatieagenda.

Ambitie

Duurzaam waterbeheer in de glastuinbouw betekent: verdere kringloopsluiting van water op het bedrijf en een duurzame inrichting van de glastuinbouwgebieden en de daar aan verwante bedrijfsterreinen, zodat we ook in de toekomst altijd voldoende (niet te veel en niet te weinig) kwalitatief goed water hebben.

Icoonproject

Water- en Innovatieagenda

Projecten

 • Gesloten kringlopen
 • Duurzame inrichting van de omgeving

 

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Michiel van Haersma Buma (Delfland)
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Wilco Wisse (Lans Tomaten)

Ambitie
 • Vanaf 2027 is er geen emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar water en bodem.
 • In 2030 worden de volgende technieken algemeen gebruikt:
  • goed gietwater door diepe ondergrondse opslag en alternatieven voor omgekeerde osmose
  • gewasgerichte watergift door beschikbare bodemvochtsensoren te gebruiken bij grondgebonden teelt, verder ontwikkelde sensoren en nauwkeuriger watergeefsysteem.
  • Restwater hergebruiken. Het water zuiveren om het geschikt te maken voor hergebruik.
  • Restwater zuiveren om het geschikt te maken voor afvoer, gewasbeschermingsmiddelen uit drain(age)water verwijderen en meststoffen terugwinnen.

Daarnaast zijn er in 2030 slimme maatregelen genomen voor klimaatadaptatie (waterberging)

Resultaat

In 2014-2015 is er een business case gemaakt voor de opzet van een centrale / decentrale zuivering van water voor de GreenportWO. Daarnaast wordt de tuinbouwkennis en –techniek een steeds belangrijker onderdeel in de export.

Projecten
 • Glastuinbouw waterproof
 • Project AquaReUse – HSK
 • Project Delft Blue Water – Evides industriewater, Defluent Services, HHD
 • Project extra zuiveringstrap GBM bij RWZI Nieuwe Waterweg – HHD
 • Project Water ABC – Grondmij &adviesbureau Bloc
 • Project AquaReUse – HSK
 • Project Ondergrondse regenopslag (pilot bij Prominent (’s Gravenzande) & vd Goes (nootdorp) – KWR
 • Project Goed gietwater (ws in Naaldwijk) – TNO
 • IDC Water – WUR
 • Demo Water bij Demokwekerij Bayer/demokwekerij
 • Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof (landelijk, maar veel uitvoering in de regio) – LTO Glaskracht/WUR
 • Regionaal afsprakenkader – LTO Glaskracht NL, overheden
 • Project: Kasdek als waterberging – HHD

Themacoördinator

Margreet Schoenmakers

Margreet Schoenmakers

LTO Glaskracht NL

 

Greenport wil in 2027 nagenoeg geen mineralen (stikstof en fosfaat) en gewas beschermingsmiddelen meer lozen naar het oppervlaktewater.Pin It on Pinterest