Water

Water

Schoon water is essentieel voor mens en milieu. De tuinbouw werkt daarom hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Doel is de ontwikkeling van een duurzame teelt als randvoorwaarde om productie te behouden en het ontwikkelen van kennis en techniek.
Onze ambitie is dat in 2027 geen emissie meer van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar water en bodem is. In 2030 wordt al het restwater wordt gezuiverd en hergebruikt, vinden meer gewasgerichte watergiften plaats en heeft de tuinbouw goede oplossingen voor ondergrondse wateropslag. Hieraan wordt gewerkt door onder meer Glastuinbouw Waterproof, waarbinnen de Greenport participeert.

Wat doet Greenport?

Water is essentieel voor het regionale tuinbouwcluster. Voor de productie van tuinbouwproducten is immers voldoende schoon water nodig. Tegelijk mag dat water na gebruik niet vervuild geloosd worden. Maar water speelt ook op andere manieren een belangrijke rol voor de tuinbouw. Zo krijgt de regio steeds meer te maken met intensieve regenbuien.

De Greenport zoekt naar oplossingen. Het project DIG (Dynamische Inzet van Gietwaterbassins) bijvoorbeeld, een samenwerking  met Hoogheemraadschap Delfland en LTO Noord Glaskracht. Bij DIG wordt de capaciteit van waterbassins gebruikt in het geval van een overschot aan regenwater. Daarnaast wordt gewerkt aan een Greenport Water & Innovatieagenda.

Ambitie

Duurzaam waterbeheer in de glastuinbouw betekent: verdere kringloopsluiting van water op het bedrijf en een duurzame inrichting van de glastuinbouwgebieden en de daar aan verwante bedrijfsterreinen, zodat we ook in de toekomst altijd voldoende (niet te veel en niet te weinig) kwalitatief goed water hebben.

Icoonproject

WaterAmbitie

Projecten

 

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Piet-Hein Daverveldt (Delfland)
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Wim Drossaert (Dunea)

Themacoördinator

Margreet Schoenmakers

Margreet Schoenmakers

LTO Glaskracht NL

 

Ambassadeur

Piet-Hein Daverveldt

Piet-Hein Daverveldt

Hoogheemraadschap van Delfland

 

Greenport wil in 2027 nagenoeg geen mineralen (stikstof en fosfaat) en gewas beschermingsmiddelen meer lozen naar het oppervlaktewater.Pin It on Pinterest