Jaarevent 2023
Water

Water

Schoon water is essentieel voor mens en milieu. Doel is de ontwikkeling van een duurzame teelt als randvoorwaarde om productie te behouden en het ontwikkelen van kennis en techniek. De glastuinbouw heeft invloed op de waterkwaliteit van de omliggende oppervlaktewateren. De waterkwaliteit is de afgelopen jaren sterk verbeterd, dit moet de komende jaren verder worden doorgezet.  Onze ambitie is dat in 2027 geen emissie meer van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar water en bodem is.

In 2050 is er een water-efficiënte glastuinbouwproductie. Optimalere benutting en hergebruik van water voor en door de gewassen.

In 2050 hebben we gewerkt aan een klimaatbestendige glastuinbouw-gebied. We zorgen dat we deze droge voeten behouden, maar ook water beschikbaar houden in tijden van droogte. Daarom moeten we over de grenzen van het watersysteem heen kijken en op zoek naar innovatieve maatregelen om het teveel en een eventueel tekort aan water het hoofd te kunnen bieden. Juist omdat de regen in hevigere buien gaat vallen, is het van belang dat alle partijen binnen de Greenport het water zoveel mogelijk vasthouden daar waar het valt. Om voorbereid te zijn op tijden van droogte zoeken we naar alternatieve vormen van wateropslag of hergebruik van afvalwater.

Wat doet Greenport?

Water is essentieel voor het regionale tuinbouwcluster. Voor de productie van tuinbouwproducten is immers voldoende schoon water nodig. Tegelijk mag dat water na gebruik niet vervuild geloosd worden. Maar water speelt ook op andere manieren een belangrijke rol voor de tuinbouw. Zo krijgt de regio steeds meer te maken met intensieve regenbuien.

De Greenport zoekt naar oplossingen. Het project Rainlevelr bijvoorbeeld, is een samenwerking  met Hoogheemraadschap Delfland en  Glastuinbouw Nederland. In dit project wordt de capaciteit van waterbassins gebruikt in het geval van een overschot aan regenwater. Daarnaast wordt gewerkt aan een Greenport Water & Innovatieagenda.

Ambitie

Duurzaam waterbeheer in de glastuinbouw betekent: verdere kringloopsluiting van water op het bedrijf en een duurzame inrichting van de glastuinbouwgebieden en de daar aan verwante bedrijfsterreinen, zodat we ook in de toekomst altijd voldoende (niet te veel en niet te weinig) kwalitatief goed water hebben.

Icoonproject

WaterAmbitie

Projecten

 

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Piet-Hein Daverveldt (Delfland)
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Wim Drossaert (Dunea)

Download


Waterambitie

Recente berichten Water

Projectcoördinator Water

Margreet Schoenmakers

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland

 

Ambassadeur

Piet-Hein Daverveldt

Piet-Hein Daverveldt

Hoogheemraadschap van Delfland

In 2050 is er een water-efficiënte glastuinbouwproductie. Optimalere benutting en hergebruik van water voor en door de gewassen.Pin It on Pinterest