Vacature
Programmasecretaris

Vanaf september 2022 is binnen Greenport West-Holland gewerkt aan de Versnellingsagenda voor de Gebiedsvisie ten behoeve van het EnergieAkkoord. Deze versie is in datzelfde najaar met partners van het EnergieAkkoord besproken. Eind november 2022 werd het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 ondertekend, waarin ook wordt ingegaan op de specifieke rol vanuit de Greenports. Tevens is een Kwalitatieve Evaluatie van de Gebiedsvisie in West-Holland begin 2023 opgeleverd en zijn conclusies daarvan verwerkt in de eerdere versie van de Versnellingsagenda

De Werkgroep en de Stuurgroep van het EnergieAkkoord hebben in de eerste helft van 2023 gewerkt aan de afronding van de Versnellingsagenda en deze vastgesteld in het Stuurgroep overleg van 23 juni 2023. De samenvatting in presentatievorm van deze agenda vindt u via deze link, waarbij de uitwerking op de hoofdlijnen Strategie, Programma’s en Projecten heeft plaatsgevonden. Deze agenda heeft als doel activiteiten voor het EnergieAkkoord vanuit de Greenport West-Holland in organisatie en jaarplan te verankeren.

In het kort vindt u hieronder de belangrijkste aandachtsgebieden:

Strategie

De energietransitie wordt gezien als het eerste leidende principe binnen de Ruimtelijk Economische Strategie. Het slagen van deze transitie is belangrijk voor het bestaansrecht en concurrentiepositie van de glastuinbouw in Zuid-Holland.

Verschillende gebieden in de regio hebben hun aandachtspunten, zoals in de Kwalitatieve Evaluatie uitgewerkt is. Binnen het EnergieAkkoord wordt via kennisdeling ondersteuning aan warmecoöperaties en gemeenten geboden.

De huidige periode van het afsprakenset van het EnergieAkkoord loopt tot 2025 en actualisering van cijfers voor de doelstelling naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 is nodig. Een cijfermatige onderbouwing is nodig om onderbouwing te geven aan besluitvorming en aandacht voor de verschillende deelgebieden te verduidelijken. Dit hangt nauw samen met de monitoring waaraan Glastuinbouw Nederland werkt, maar bijvoorbeeld ook met de planningen die lopen bij de aanleg van warmtetransportnetten en geothermiedoubletten.

Belangrijkste strategische activiteiten vanuit Greenport West-Holland:

  • Continu: kennis en ervaring verzamelen en delen, netwerken en verbinden
  • Korte termijn: inventarisatiestudie ten behoeve van betere cijfermatige onderbouwing
  • Lange termijn: basis opbouwen voor vervolgfase EnergieAkkoord 2025-2030

Programma’s

Binnen de verschillende overheden vinden beleidsontwikkelingen plaats die direct van invloed zijn de uitvoer van de energietransitie binnen de glastuinbouw. Vanuit Greenport West-Holland wordt met haar partners aandacht besteed aan de samenhang tussen deze ontwikkelingen en de impact voor bijvoorbeeld energie-infrastructuur. Hierin is heel bepalend om de behoeften en inzichten vanuit de glastuinbouwsector per gebied te formuleren en de aansluiting met gemeenten, netwerkbedrijven en bedrijven te versterken. Integratie van verschillende belangen in gezamenlijke programma’s is een uitdaging. De infrastructuur voor restwarmte en de uiteindelijke koppeling naar de warmtecoöperaties is als programma een afgebakend voorbeeld, maar met complexe achtergronden in marktontwikkeling, techniek, rolverdeling en besluitvorming. De convenanten voor WarmtelinQ voor het Westland en Oostland geven een goede basis, maar de uiteindelijke uitvoering wordt alleen mogelijk als vragende en aanbiedende partijen van restwarmte met elkaar gaan handelen.

Projecten

In 2023 lopen drie inhoudelijke projecten vanuit Greenport West-Holland waarin gewerkt aan een betere kennisbasis voor overheden en bedrijfsleven:

  • Zonnepanelen op waterbassins: dit project loopt al ruim een jaar.

o Vanuit gemeenten helpt het om de drempels voor vergunningverlening zo laag mogelijk te krijgen, zodat de regeldruk voor ondernemers minimaal is. Alleen dan is het te combineren met een haalbaar traject voor een subsidieaanvraag
o Voor ondernemers is van belang dat het bassin voldoende nieuw is, maar ook dat de opwekking van electriciteit zo goed mogelijk binnen het gebruiksprofiel van het bedrijf past. Investering in zonnepanelen is daarbij een bewuste keuze die hoe dan ook financieel rendement en CO2-besparing oplevert.
o Mochten ondernemers financiering van zon op water een lagere prioriteit geven ten opzichte van andere investeringen, dan is samenwerking met lokale burgerinitiatieven een extra mogelijkheid

  • MTO Middelhoge Temperatuuropslag: dit project is in juni opgestart om een goede basis uit te werken voor bedrijven om warmte tot circa 45 °C in de ondergrond op te slaan. Binnenkort worden individuele glastuinbouwbedrijven in samenwerking met Glastuinbouw NL via een directe mail op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. De eerste bedrijven hebben zich al als pilot gemeld. Bij meer interesse kunt u ook reageren op deze mail.
  • Batterijen en randvoorwaarden: dit project is afgerond; zie een bericht met uitgebreidere informatie.


Pin It on Pinterest