Vacature
Programmasecretaris

De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeente Westland het initiatief genomen voor de Gebiedsverkenning Westland. Het doel van de gebiedsverkenning is een met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gedeelde uitvoeringsstrategie voor het versterken van het gebied Westland, die in 2016 moet leiden tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Hieronder treft u de kernboodschap aan.

Kernboodschap Gebiedsverkenning
Economische versterking van de Greenport West-Holland met verdieping op gebied Westland

Doelstelling
De tuinbouwsector in Nederland wil zijn positie als grootste productie- en handels en kenniscentrum voor voeding, gezondheid en welbevindenter wereld behouden en versterken. De ambitie is ook om het tuinbouwcluster de komende jaren te ontwikkelen tot de meest duurzame sector ter wereld door nieuwe markten aan te boren en produkten te ontwikkelen.

Wat is de situatie
De Zuid-Hollandse economie is aan het veranderen en daardoor vinden er in de glastuinbouw ook een aantal essentiële veranderingen plaats. De Greenport West-Holland innoveert en vernieuwt nog meer met nieuwe producten en nieuwe markten. Daarnaast verduurzaamt de sector met onder andere gesloten water- en energieketens, zoals aardwarmte. Ook de omgeving van Westland is aan het veranderen. De haven van Rotterdam (Mainport Rotterdam) is al lang geen klassieke haven meer, maar een haven die continu zoekt naar mogelijkheden om de logistiek slimmer, efficiënter, beter en duurzamer te maken. Of het nu gaat om technologie, groene grondstoffen en slimme diensten, of nieuwe productstromen. In de Mainport Rotterdam is een groot overschot aan restwarmte uit de industrie .In 2020 wordt 14% van alle gebouwen en kassen in de Zuidvleugel verwarmd met deze duurzame warmte.
Behalve handelsroutes over het water is ook af- en toevoer vanuit de lucht een belangrijke route voor nieuwe versproducten. Vanuit luchthaven Schiphol worden dagelijks miljoenen goederen over de hele wereld heen gevlogen. Deze twee nationale- en internationale verbindingen zorgen voor een goede verspreiding van de producten uit de Greenport West-Holland.

Wat gaan we eraan doen
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt gewerkt aan een integrale gebiedsaanpak. De provincie Zuid-Holland wil samen met de partners in de Greenport West-Holland het tuinbouwcluster en de vitale leefomgeving in het gebied versterken. De opgaven voor het gebied Westland zijn complex en urgent. De gemeente Westland is de grootste tuinbouwgemeente in Nederland, vanuit dit belang wordt de eerste verdiepingsslag gemaakt voor het gebied Westland. Dit kan door:

  • Door het versterken van de kennisinfrastructuur en die te verbinden met de fysieke vernieuwingsopgaven (modernisering teeltareaal, campusontwikkeling en fysieke bereikbaarheid) van de tuinbouw en de mainports Rotterdam haven en Schiphol.
  • Door bedrijven te ondersteunen bij het beperken en verduurzamen van hun energiegebruik en door slim gebruik te maken van duurzame energie zoals restwarmte en aardwarmte (Warmterotonde).
  • Door het bij elkaar brengen van partijen vanuit gedeelde ambities en opgaven om innovatie te bevorderen. Waarbij ondernemers de sturende factor zijn en de overheid faciliteert.


Pin It on Pinterest