Jaarevent 2023

Afgelopen jaar zag u met enige regelmaat twee begrippen voorbij komen: de KEA-tafels (ook wel: de Klimaattafels) en het Tuinbouwakkoord. Ze hebben met elkaar te maken. Maar hoe en waarom, dat is niet voor iedereen even duidelijk. Daarom: de Greenport licht toe en legt uit. 

We beginnen met het Klimaatakkoord, een initiatief van de regering. Doel van dit akkoord is het maken van afspraken om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% terug te dringen. Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat.

De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Zo wordt gewerkt aan maatregelen om uiterlijk in 2030 een volledige voorziening van CO2 aan de glastuinbouwsector mogelijk te maken van circa 2,0 Mton op jaarbasis.

De voorzitters van de verschillende sectortafels zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hun tafel en de wijze waarop zij tot afspraken komen. Voor de tuinbouw is in ieder geval de sectortafel Landbouw en Landgebruik relevant (maar daarnaast zijn er thema’s op andere tafels die ook van toepassing zijn voor de energietransitie van de tuinbouw, zoals Bebouwde omgeving en Industrie (Rotterdam Haven). Deelnemende partijen aan de de sectortafel Landbouw en Landgebruik zijn:

Agrifirm/Agro NL, Brancheorganisatie Akkerbouw, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, FNV, Greenport Holland, Interprovinciaal Overleg (o.a. Gedeputeerden Jaap Bond (PNH), Han Weber (PZH)), Glastuinbouw Nederland (Sjaak van der Tak), LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, Nederlandse Zuivel Organisatie, Rabobank, Terreinbeherende organisaties, Unie van Waterschappen, Landelijke overheid en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

(Bekijk meer informatie over het Klimaatakkoord en de samenstelling van de sectortafels).

Het Tuinbouwakkoord

Dan het Tuinbouwakkoord. In het Tuinbouwakkoord maakt de tuinbouw met de overheid afspraken over de thema’s energie, modernisering, kennis- en innovatie, arbeid, plantgezondheid en internationalisering.

Aan het Tuinbouwakkoord wordt gewerkt door een aantal partijen, waaronder het ministerie van LNV, Greenport Holland en Greenports Nederland. Die laatste netwerkorganisatie is opgericht naar aanleiding van de Impulsagenda 3.0: een gezamenlijke agenda van de zes Greenports, het Rijk, de tuinbouwprovincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg en Gelderland), toonaangevende bedrijven, (branche)organisaties en de onderwijs- en kenniswereld.

Per thema wordt bekeken wat de huidige stand van zaken is en wat nog nodig is. “Vervolgens zal worden toegewerkt naar een akkoord waarmee alle partijen zich conformeren aan een integrale uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Een goed initiatief om binnen de tuinbouw te werken aan het gemeenschappelijke doel waar we allemaal voor staan. Een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector die voorbereid is op de toekomst”, schreef minister Carola Schouten in haar brief van 15 oktober als antwoord op de motie Lodders, die onder meer gesteund werd door Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD, oud-wethouder Westland).

De raakvlakken

Ok, dat waren het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord. De vraag is: wat hebben ze met elkaar te maken? Het antwoord is: veel!

Bij de sectortafels van het Klimaatakkoord gaat het onder meer over middelen, maatregelen en een gebiedsgerichte aanpak. En wat betreft een klimaatneutrale tuinbouw raken het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord elkaar op die punten. Daarom is afgesproken dat over de gebiedsgerichte aanpak afspraken worden gemaakt in het Tuinbouwakkoord, en dat voor de middelen en maatregelen wordt aangesloten bij het Klimaatakkoord. Zo wordt geen dubbel werk verricht en sluiten de afspraken op elkaar aan. Zo zullen Glastuinbouw Nederland, het ministerie van LNV i.s.m. regionale Greenports (Greenport West-Holland is trekker en verbinder van dit thema) in alle regio’s glastuinbouwgebieden en glastuinbouwbedrijven organiseren en de gezamenlijke energievraag inventariseren en bundelen, en is het voorstel dat decentrale overheden ruimte bieden in regels en vergunningverlening voor koplopers en innovaties die bijdragen aan de CO2-reductie in de glastuinbouwsector.

Het EnergieAkkoord Greenport West-Holland

Tijdens de vierde Meet & Greet Energie heeft Sjaak van der Tak (voorzitter Glastuinbouw Nederland en namens de Glastuinbouw lid van de Klimaattafel) dit proces nader toegelicht. Ook waren daar pitches van ondernemers projecten die de basis vormen van het EnergieAkkoord. Want dat akkoord is er ook! De gezamenlijke kansen en knelpunten die worden geïdentificeerd uit de verschillende projecten worden weer ingebracht bij de gebiedsgerichte aanpak van het Tuinbouwakkoord en de noodzaak voor maatregelen in het Klimaatakkoord. Zo is de cirkel van lokaal, regionaal, nationaal weer rond.Pin It on Pinterest