Jaarplan 2024

Jaarplan 2023

Het tuinbouwcluster in Greenport West-Holland loopt wereldwijd voorop. De Greenport heeft de perfecte combinatie in huis: excellente veredeling en teelt, hoogstaande technologische toeleveranciers, de nabijheid van twee Mainports, een efficiënt logistiek systeem en de inzet op kennis en innovatie, met een hoogstaand kenniscluster. Hierdoor heeft West-Holland internationaal een toppositie als productie- en handelsland voor vers- en sierteeltproducten. En vooral als gebied waar nieuwe innovatieve technieken worden ontwikkeld.

Een topregio

Het tuinbouwcluster in Greenport West-Holland loopt wereldwijd voorop. Het heeft de perfecte combinatie in huis: excellente veredeling en teelt, hoogstaande technologische toeleveranciers, de nabijheid van twee Mainports, een efficiënt logistiek systeem en een hoogstaand kenniscluster voor doorbraak innovaties en het opleiden van toekomstmakers.

Hierdoor heeft de regio internationaal een toppositie op het gebied van productie en handel van groenten- en sierteeltproducten. En vooral als gebied waar nieuwe innovatieve technieken en duurzame concepten worden ontwikkeld. Greenport West-Holland zet zich, samen met ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, in om die positie verder te versterken en de impact van het tuinbouwcluster te vergroten.

Drie rollen, één visie, één werkwijze

De Greenport West-Holland is zowel een regio, een organisatie als een ecosysteem. De regio beslaat een groot gebied in Zuid-Holland. De organisatie Greenport staat voor inhoudelijke samenwerking én creëert een breder netwerk. En bovendien vormt de Greenport samen met betrokken partijen ook een groot netwerk, een ecosysteem.

Die drie rollen zijn zichtbaar in de praktijk van de Greenport. Ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek uit de regio werken via de organisatie en het ecosysteem nauw samen. Dat doen ze met gedeelde ambities en een gedeelde kijk op de toekomst. En binnen het netwerk worden onder meer nieuwe coalities gesmeed, zoals o.a. het EnergieAkkoord, het Innovatiepact, de DigitaliseringsVisie, de WaterAmbitie, de PlasticAmbitie, het Biobased programma, het Circulaire Metropool programma en het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.

Strategie Feeding & Greening the Mega-cities

Greenport West-Holland opereert vanuit de strategie Feeding & Greening the Mega-cities (die gebaseerd is op de Visie 2030 van de Greenport) i.s.m. InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland. Kern van die strategie is dat de Nederlandse tuinbouw nummer 1 is in kennis & innovatie, duurzaam produceert voor de thuismarkt West-Europa én deze concepten en kennis internationaal vermarkt. Deze strategie is uitgewerkt in een aantal ambities; deze vindt u verderop in dit Jaarplan.

Onze maatschappelijk, ecologische en economische waarde

Versnellen maatschappelijke bijdrage van het glastuinbouwcluster

Het glastuinbouwcluster (productie, handel en techniek) in Greenport West-Holland heeft niet alleen een grote economische waarde, maar biedt ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken én kan een positieve toegevoegde waarde leveren aan de leefomgeving.

Verbinding met de omgeving

De Greenport legt in 2023 de focus nog meer op de verbinding met de omgeving – de ‘Circulaire Metropool’ en in haar ambitie om ‘Partner van de Samenleving’ te zijn. Inwoners van steden en randgemeenten willen immers gezond en gelukkig wonen en werken, en willen dat verse en gezonde voeding dichtbij beschikbaar zijn. Bovendien is de maatschappelijke wens dat economie en samenleving volledig circulair zijn. Om die economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk vitale metropoolregio daadwerkelijk te realiseren is een cruciale rol weggelegd voor het glastuinbouwcluster.

Sustainable Development Goals

Het regionale glastuinbouwcluster levert een grote bijdrage aan de Greendeal Farm to Fork-ambitie van de Europese Unie en aan een groot aantal van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, zoals Geen honger (Global Goal 2), Industrie, innovatie en infrastructuur (Global Goal 9) en Duurzame steden en gemeenschappen (Global Goal 11). De SDG’s zijn dus een graadmeter voor onze maatschappelijke en sociale impact, met een economisch perspectief voor het bedrijfsleven. In dit Jaarplan ziet u daarom verwijzingen naar deze SDG’s.

Het nieuwe denken: de koers naar transitieopgaven 

Ondernemers vragen om versnelling van de realisatie.

2022 laat zien dat er geen tijd te verspillen is om voor verschillende opgaven tot oplossingen te komen die ondernemers weerbaar maken. Energie, human capital, water, middelengebruik, biodiversiteit, circulariteit etc. zijn opgaven die in een sneltreinvaart op ondernemers afkomen. Alles naast elkaar aanpakken werkt niet. Alles hangt met alles samen: op het bedrijf, in de keten of in een polder komt alles samen. 

De complexiteit vraagt om een gemeenschappelijke inspanning van ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Niet alleen partijen in ons eigen glastuinbouwcluster, maar ook daarbuiten en maatschappelijke organisaties zijn onderdeel van de oplossing. Dat zien we al bij energie: tuinbouwbedrijven zijn meer en meer onderdeel van het regionale energiesysteem. 

Greenport West-Holland wil met haar partners en het brede ecosysteem bijdragen aan het versnellen van de realisatie van de opgaven, zodat een toekomstbestendig en maatschappelijk volhoudbaar glastuinbouwcluster in onze regio blijft bestaan. 2023 zal voor de diverse ambities, opgaven en activiteiten een kanteling betekenen naar verdere samenwerking binnen én buiten het glastuinbouwcluster, integrale praktijkoplossingen uitproberen en vooral ook opschalen, zodat impact bereikt wordt. Dit moet gebeuren samen met een grote groep van ondernemers uit de hele versketen.

Integraliteit en samenhang

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen geven de urgentie weer voor de transitie en de integrale wijze waarop we deze opgaven van de toekomst aan moeten pakken. 

De verschillende opgaven binnen de ambities van Greenport West-Holland vertonen een grote mate van samenhang. Zo zijn er opgaven binnen de ene ambitie die bijdragen aan een andere ambitie. Deze samenhang heeft alles te maken met de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke impact van Greenport West-Holland. Door onze ambities, opgaven en activiteiten hebben we immers een effect op de buitenwereld. Een voorbeeld: een klimaatneutrale productie heeft een effect op de menselijke gezondheid. ‘Integraliteit’ noemen we die manier van het verbinden van opgaven en impact. Hieronder vindt u vijf lijnen van deze integraliteit bij Greenport West-Holland.

Integrale gezondheid

Een goede gezondheid is een groot goed. Voeding speelt daarin een essentiële rol. Die voeding is de optelsom van de vrucht, het gewas, de bodem, water en het klimaat. Een gezonde vrucht bevat de juiste inhoudsstoffen en heeft een goede houdbaarheid (om verspilling te voorkomen); een gezonde plant bevat veel vezels en plant-actieve stoffen; een gezonde bodem is een bodem met veel biodiversiteit, en gezond water bevat de juiste voedingselementen

Integraal Geluk

‘Leidend in Gezondheid & Geluk’ is een van de ambities van de Greenport. Maar hoe kan een glastuinbouwcluster voor geluk zorgen? Dat doen onze mooie bloemen en planten. En die zijn weer afhankelijk van onder meer een gezonde bodem, goed water, een goed, sterk gewas en een goede (milieuvriendelijke) verpakking.

Human capital 

Mensen zijn sociale wezens. We willen niet alleen het beste voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld onze naasten, onze buren en onze medewerkers. Het glastuinbouwcluster kan daaraan een grote bijdrage leveren, onder meer door te zorgen voor een gezonde leefomgeving en door bij te dragen aan ieders gezondheid. Maar human capital gaat ook om andere waarden, zoals een goede verbinding met de omgeving en het benutten van talent.

Gezonde leefomgeving 

We willen allemaal wonen op een plezierige plek. Daarvoor is het belangrijk dat die omgeving zo gezond mogelijk is. Dus de productie en de logistiek gebeuren op een zo schoon mogelijke manier (lees: emissieloos) en met zo veel mogelijk aandacht voor biodiversiteit. Zo zorgt een gezonde omgeving dus ook voor een gezonde mens.

Circulaire metropool

Het regionale glastuinbouwcluster en de stad zijn goede buren. Ze hebben elkaar nodig, dag in, dag uit. Niet alleen voor de afzet van gezonde en mooie producten, maar ook voor bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving, voor werkgelegenheid en de ontwikkeling van talenten. De kas, de handel en de stad vormen dus samen een circulaire metropool, met aandacht voor mens en natuur.

Onze ambities

Greenport West-Holland opereert vanuit de strategie Feeding & Greening the Mega-cities. Vanuit die strategie heeft de Greenport een aantal ambities geformuleerd. Deze zijn vastgesteld in het Programmaplan 2019-2025.

Inhoudelijke en randvoorwaardelijke ambities

Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil het Greenport-ecosysteem dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Hierbij spelen de ondernemers en de partners in het Greenport-netwerk een hoofdrol: zij dragen de inhoudelijke ambities. Dit vraagt om samenwerking en coalities tussen ondernemers, onderzoek – en onderwijsinstellingen, en waar nodig overheden.

Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken? Deze randvoorwaardelijke ambities hebben vooral betrekking op overheden, zoals: welke wet- of regelgeving moet er komen of welke onderwerpen moeten regionaal, (inter)nationaal of Europees geagendeerd worden?

Jaarplan 2023

Voor 2023 kijken we naar de opgaven en activiteiten voor het komende jaar. Dit proces doorlopen we samen met onze partners, het programmateam (themacoördinatoren, projectleiders en community builders) en partners van de verschillende platformen, pacten en akkoorden. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat het jaarplan voldoende flexibiliteit moet bieden om in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden; zowel knelpunten als kansen. Op dat moment zullen opnieuw prioriteiten worden gesteld. 

Opzet

Bij elk thema in dit jaarplan is de ambitie beschreven. Deze ambities vallen uiteen in twee delen:

 1. Wat; De opgaven op hoofdlijnen die het komende jaar extra aandacht verdienen.
 2. Hoe; De activiteiten die Greenport West-Holland samen met haar partners vanuit haar ‘makel en schakel’-rol als netwerkorganisatie hiervoor uitvoert. De term ‘makelen en schakelen’ omvat een veelheid aan inspanningen (Signaleren, Initiëren, Verbinden) tot het daadwerkelijke moment van uitvoering. Die uitvoering berust veelal bij de partners van de Greenport West-Holland.

De weergegeven activiteiten worden in 2023 nader uitgewerkt in projectplannen en komen alleen tot uitvoering als daar daadkracht (dus capaciteit en middelen) vanuit de partners of netwerk op wordt ingezet. 

Inhoudelijke ambities

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

De Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing, biedt toegang tot kennis(dragers) en vergroot de algemene bereidheid deze kennis te delen.

Opgaven

 • Vergroten veerkracht regio door samenwerken aan wendbaarheid en weerbaarheid ondernemers
 • Samenwerkingen binnen en buiten het glastuinbouwcluster in kaart brengen en versterken
 • Positionering en positieve profilering van het glastuinbouwcluster
 • Tuinbouwcluster verbinden aan brede welvaart
 • Bewustzijn vergroten ‘eerlijke prijs’ in relatie tot Footprint t.b.v. vergroten wendbaarheid ondernemers
 • Verkennen van mogelijkheden voor doorontwikkelen en inpassen “True Pricing/Cost”- methodiek
 • Valorisatie en vertalen van kennis voor economische en/of maatschappelijke benutting
 • Inzicht vergroten in de waarde en mogelijkheden van data (Digitaliseringsvisie)
 • Inzicht vergroten in de waarde van hoofd- en bijproducten (reststromen – Biobased)

Activiteiten

 • Verbinden strategische ontwikkelingen aan ontwikkelopgaven bedrijven. Deze vertalen naar ontwikkelopgaven ondernemers en medewerkers en ontwikkeltrajecten op gebied van Leven Lang Ontwikkelen (i.s.m. Human Capital Akkoord).
 • Verbinding leggen met Internationale, Europese, nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleidsagenda’s (o.a. Farm to Fork, Brede Welvaart indicator, Sustainable Development Goals, Topsectoren o.a. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenports Nederland, EU-Smart Specialisation Strategy, Digital Innovation Hubs)
 • Verbinding leggen met beleidsagenda’s van branche- en netwerkorganisaties (o.a. Glastuinbouw Nederland incl. SIGN, AVAG, GroentenFruit Huis, VNO-NCW West, Plantum, Greenport Aalsmeer, Greenports Nederland, InnovationQuarter, Topsectoren o.a. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)

 

Koploper in Kennis & Innovatie

Greenport West-Holland is koploper in Kennis & Innovatie door binnen de triple helix de bewustwording, de kracht en de mogelijkheden te stimuleren, door samen de innovatiekracht te versterken en door te verbinden met cross-overs.

Hieronder de opgaven en de bijbehorende activiteiten. Veel van de opgaven worden in het Innovatiepact 2 (2021-2025) in samenhang aangepakt en zijn nader uitgewerkt in het Jaarplan Innovatiepact-2.

Visie en strategie ontwikkelen op Kennis en Innovatie in de Greenport ‘na de energiecrisis’
 • Gezamenlijk met partners een visie- en strategie opstellen voor Greenport West-Holland na de crisis en de noodzakelijke kennis- en innovatieagenda maken om de opgaven te realiseren
 • Versterken regionale start-up-/scale-up-innovatiesysteem om nieuwe ideeën naar binnen te halen
 • Vernieuwing van de aanpak van het Innovatiepact om beter in te kunnen spelen op nieuwe realiteit in het glastuinbouwcluster
Uitvoering geven aan strategie Feeding & Greening the Mega-cities
 • Strategie laten landen in kansrijke concepten en businessmodellen voor maatschappelijke en circulaire opgaven (via programma Circulaire Metropool)
 • Via communicatie de strategie leidend laten zijn in de uitwerking van de activiteiten
 • Met de regionale partners internationale missies ontvangen. Voor thema’s waarin we heel goed zijn als glastuinbouwcluster ondersteuning geven aan bedrijfs- en kennisinstellingsbezoeken
 • Positioneren van het glastuinbouwcluster in de EU en wereldwijd via IFAMA.org (i.s.m. Internationaliseringsambitie)
Valorisatie en implementatie van kennis in de Greenport
 • Versnellen en doorbreken van de klassieke kennisketen door de ontwikkeling van het innovatie-ecosysteem i.s.m. de Greenport Horti Campus-ontwikkeling
 • Ontsluiten van het netwerk via een netwerktool die operationeel ingezet zal worden
Operationaliseren van de Digitaliseringsvisie:
 • Meewerken aan verschillende onderzoeksprojecten waarin oplossingen van de toekomst worden onderzocht
 • Signaleren van de vraagstukken die blijven liggen en daar – bij voldoende urgentie – projecten op ontwikkelen
 • Uitwerken van een ambitie en roadmap i.s.m. Provincie Zuid-Holland en andere stakeholders. Dit kan leiden tot een nieuw thema binnen het Innovatiepact
 • Dutch Fresh Port (DFP) en TNO de Branche Innovatie Agenda Digitale transformatie in de versketen afronden
Natuurinclusief ondernemen in de tuinbouw
 • Thema verder uitwerken en internationaal op de kaart zetten i.s.m. IFAMA.org; Nieuwe Community of Practices en roadmap ontwikkelen; Wetenschappelijke papers, studentenopdrachten en samenwerking met Young Board van IFAMA
Versterken relatie met Topsectoren
 • Koppelen van landelijke Topsector-programma’s aan de initiatieven van Greenport West-Holland en waar nodig als partner deelnemen aan projecten
 • Innovatiemakelaar Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen inzetten voor digitalisering
Stimuleren regionale campusontwikkeling als (fysieke) ontmoetingsplaats van innovatie ecosystemen en stimuleren samenwerking
 • Uitvoering geven aan Greenport Horti Campus-strategie
 • Ondersteuning doorontwikkeling en regionale verbinding lokale initiatieven; Westland (o.a. World Horti Center), Dutch Fresh Port en Oostland (o.a. Horti Science Park), en Food Innovation Academy
 • Katapult Groeifonds 2-aanvraag indienen en naar verwachting starten. In het project worden digitalisering en de ontwikkeling en toepassing van een toekomstig energiesysteem opgenomen. Daarmee krijgt het meer aandacht bij het beroepsonderwijs (HBO en MBO)
 • Faciliteren van Fieldlabs (o.a. Vertical Farming, Living-Lab Biobased i.s.m. SIGN) en doorontwikkeling Communities of Practice (CoP) en Learning Communities (LC) o.a. Learning Community GHC-Westland
 • Verkennen rol en positie Greenport in start-up-/scale-up-ecosysteem, en verbinden van initiatieven
 • Ondersteuning bieden aan ecosysteemontwikkeling Robocrops (onderdeel van Digitaliseringsvisie)
Human Capital Agenda verbinden met andere ambities en opgaven
 • Versterken aanpak en samenwerking in Horti Academy
 • Implementeren van aanpak voor signaleren en articuleren vraag medewerkers en bedrijven, ontwikkelen en uitvoeren maatwerkaanbod
 • Verbinden aanpak met (inhoudelijke) innovatie- en beleidsthema’s
 • Verbinden met regionale/lokale initiatieven (Fieldlabs, Learning Communities e.d.)
 • Uitbreiden met nieuwe partners/opleiders
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van het samenwerkend vermogen in het (bestuurlijke) Greenport West-Holland-netwerk via het Greenport West-Holland Network Development Centre
Implementeren aanpak LLO op en rond campussen
 • Ontwikkelen businessmodel voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
 • Via projecten als Katapult beroepsonderwijs activeren m.b.t. LLO-opgaven.
Stimuleren van cross-sectorale innovatie
 • Samenwerking met andere Topsectoren (o.a. Agro & Food, Water, Energie, Life science)
 • Samenwerking met Hackathon for good en World Startup
 • Stimuleren van inzet van studenten (mbo, hbo, wo) vanuit niet-groene opleidingen om met oplossingen voor de opgaven te komen
Ontwikkeling van innovatief en toekomstbestendig ondernemerschap
 • Continuering van het traject om de samenwerking in het innovatie-ecosysteem naar een hoger plan te brengen. De ontwikkelde cirkel-aanpak wordt ingezet met de partners in het ecosysteem
 • Mede uitvoering geven aan SIA-project m.b.t. ondernemerschapsontwikkeling: Kennis van verdienvermogen

Leidend in Gezondheid & Geluk

Greenport West-Holland is een partner van de samenleving bij het oplossen van belangrijke vraagstukken op het gebied van Gezondheid & Geluk.

Opgaven

 • Een gezond, circulair, biodivers en toekomstbestendig glastuinbouwcluster door in te zetten op de Gezonde en Gelukkige stad: Gezonde mensen in een gezonde leefbare omgeving.

Activiteiten

 • Maatschappelijke vraagstukken regionaal aanpakken
 • Samenwerken aan een regionale (gezonde en duurzame) voedselstrategie
 • Versterken van initiatieven voor het vergroenen van regio’s/steden/dorpen
 • Aansluiten bij het Lokaal Preventie-Akkoord en City Deals Klimaatadaptatie

Programma Biobased

 • Stimuleren van Biobased ondernemersinitiatieven die gericht zijn op totale verwaarding van de productie (zowel de hoofdproducten vruchten/bloemen als de bijproducten, zoals stengels en bladeren) en daarmee aan de volhoudbaarheid van het glastuinbouwcluster
 • Stimuleren en tonen van Biobased showcases en initiatieven
 • Bioboost-platform uitbouwen tot de vindplaats voor inspiratie en achtergrondinformatie
 • Communiceren van mogelijkheden tot grotere kansen van verwaarding van hoofd- en bijproducten binnen het glastuinbouwcluster door gezondere, betere en minder vervuilde gewassen o.a. met SIGN in Living Lab
 • Bijdragen aan/participeren in verder onderzoek naar effectieve plantenstoffen die uit tuinbouwgewassen kunnen worden toegepast (zowel reststromen als inhoudsstoffen)
 • Betrekken van mbo/hbo-opleidingen in bovengenoemde activiteiten

Klimaatneutraal & Circulair

Greenport West-Holland is de eerste klimaatneutrale en circulaire Greenport in Nederland.

Opgaven

 • Klimaatneutraal produceren
 • Aandacht voor externe CO2-bronnen en -infra
 • Warmtetransitie
 • Aandacht voor andere energiebronnen (o.a. waterstof)
 • Watervoorziening als speerpunt
 • Faciliteren en pilots voor lokaal draagvlak en eigenaarschap binnen gebiedsprocessen
 • Synergie glastuinbouw en bebouwde omgeving bij warmtenetten
 • Duurzame elektriciteitsvoorziening in glastuinbouw
 • Climate Footprinting (Horti Footprint) en circulair onderdeel maken van de opgave klimaatneutraal produceren

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan EnergieAkkoord 2020-2025:
  • Coördinatie van de uitvoering Gebiedsaanpak Greenport West-Holland
  • Uitvoering geven aan de Versnellingsagenda Gebiedsaanpak Klimaatneutrale Glastuinbouw
  • Kwantificeren en monitoren van de toekomstige en gerealiseerde duurzame energieprojecten
  • Verbinden van Gebiedsaanpak aan de Regionale Energiestrategie (RES, met name de warmteparagraaf: de Regionale Structuur Warmte RSW)
  • Ondersteuning bieden aan warmtecoöperaties WSO (WarmteSamenwerking Oostland) en WSW (Warmtesysteem Westland)
  • Vervullen trekkersrol binnen RES-project Zon op Waterbassin
  • Verkennen faciliterende rol t.b.v. verduurzaming WKK (o.a. H2)
  • Adviseren regionale warmteclusters, WSO en WSE over toekomstbestendige governance en over eigenaarschap warmtenetten
  • Verkennen en initiëren duurzame elektriciteitsvoorziening
  • Volgen en afstemmen over invoering besparingsplicht per 2023
  • Ontwikkeling en kennisdeling Handelsplatform warmte 
  • Inbrengen en bewaken van energiedoelstellingen in integrale plannen (bijv. RES)
  • Aangesloten zijn op discussie over Wet collectieve warmtevoorziening (WCW) (publiek/privaat)

Uitvoering geven aan de WaterAmbitie:

 • Uitvoering geven aan de Waterambitie:
  – Herijken Waterambitie met oog op Kaderrichtlijn Water 2027
  – Aanpak waterkwaliteit: communicatie en bewustwording, actieplan coaching en
  training, ambitie m.b.t. kwaliteit met partners herzien, inclusief activiteitenpakket
 • Monitoren van de uitvoering Waterambitie
 • Verkenning en gebiedsgerichte innovatie-aanpak (circulaire metropool) water: wateropvang en buffering i.s.m.natuur (Waarde voor Water ACCEZ, reeds gestart), in samenwerking met gebouwde omgeving en bedrijven. Circulaire toepassingen waterzuivering gebouwde omgeving en glastuinbouw: nutriënten, meststoffen, plastics (PHA2USE)
 • Samenloop Waterambitie met ZH-PLG (Programma Landelijke Gebied) verkennen en optimaal benutten

Vaststellen en uitvoering geven aan het Programma Circulaire Teeltmaterialen en Circulaire Verpakkingen:

 • Doorontwikkelen Communities of Practice: Verpakkingen en Plastics in de kas
  Ketenprojecten (pilots) rondom producten en product-markt-combinaties (re-use trays, teelt accessoires, loopfolie etc.)
 • Instrument duurzaam verpakken doorontwikkelen en actualiseren en inzetten als transitie-instrument in de Community of Practice Verpakkingen
 • Communicatie t.b.v. impact instrumenten en pilots voor realiseren brede circulariteit
 • Circulaire alternatieven van plastics bij hoogopgaande teelt t.b.v. circulaire toepassing organische restromen.
 • Verkenning t.b.v. programmering circulaire aanpak overige teeltmaterialen, zoals substraten

Slimme & Efficiënte Logistiek

Greenport West-Holland heeft een internationale toppositie als duurzame logistieke draaischijf en is een  platform en landingsplek voor het aanjagen, ontwikkelen en verbinden voor slimme en duurzame logistieke oplossingen.

Opgaven

 • Creëren draagvlak, stimuleren samenwerking en beleidsmatige inbedding in regionaal versnetwerk
 • Creëren randvoorwaarden voor bereikbaar regionaal versnetwerk (in-, door- en uitvoer) met schone en slimme logistiek

Activiteiten

 • Opstellen en uitvoering geven aan fase 3 Ontwikkelagenda Verslogistiek i.s.m. MoVe (Mobiliteit & Verstedelijking), GVC (Goederenvervoercorridor) op de onderwerpen:
  1) verkenning efuels in afstemming met thema ‘Energie’
  2) uitrol reefer-hubs
  3) onderzoek barge shuttle
  4) invloed ruimtevraag i.r.t. thema Ruimtelijk-Economische strategie
  5) governance: inrichten bestuurlijk overleg Greenport West-Holland /GVC/Havenbedrijf Rotterdam
  6) communicatie
 • Versterken regionale samenwerking met MoVe, GVC en Havenbedrijf Rotterdam i.r.t. verslogistiek
 • Positionering ontwikkelagenda verslogistiek en beleidsmatige inbedding op bestuurlijke tafels/programma’s waaronder (BO) MIRT, Topcorridors, Groeiagenda Zuid-Holland, GVC, Greenports Nederland
 • Verbinden van bedrijven aan Joint Corridor voor verkennen mogelijkheden modal shift naar spoor en binnenvaart

Randvoorwaardelijke ambities

 

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van het glastuinbouwcluster West-Holland met een integrale visie op mobiliteit, energie- en watervoorziening.

Opgaven

 • Behouden van voldoende ontwikkelruimte
 • Innovatieve vestigingsmilieus met plekken voor experimenten
 • Duurzame energie-, CO2- en watervoorziening
 • Leefbaarheid en biodiversiteit vergroten
 • Impuls geven aan synchromodaal transport en verduurzamen brandstoffen
 • Ruimtelijke inbedding verbeteren

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan de 5 leidende principes van de Ruimtelijk-Economische Strategie 2050:
  1. Versnellen van de transitie naar duurzame energie door duurzame energievoorzieningen
  2. Mondiale, innovatieve koploper blijven door te investeren in doorbraakinnovaties voor het duurzame verdienmodel van de toekomst
  3. Meer met ongeveer evenveel ruimte door gebieden te moderniseren door zo veel mogelijk economische en maatschappelijke meerwaarde toe te voegen
  4. Werkgever van de toekomst door opleidings- en wervingsstrategie en cross-over faciliteiten met ruimte voor huisvesting voor medewerkers
  5. Werk maken van verbinding met regio door gebieden toegankelijker te maken en kwaliteitsimpuls te geven en bij te dragen aan maatschappelijke opgaven (energie, water, klimaat, circulair, biodiversiteit, werkgelegenheid)
 • Spiegelen van Ruimtelijk-Economische Strategie en ruimtevraag aan lopende projecten en programma’s van Greenport West-Holland, EnergieAkkoord- gebiedsaanpak, verslogistiek, digitale infrastructuur, Waterambitie, Greenport Horti Campus-locaties etc.
 • Agenderen van Ruimtelijk-Economische Strategie op relevante bestuurlijke tafels
 • Opstellen van uitvoeringsprogramma Ruimtelijk-Economische Strategie Greenport West-Holland
 • Glasmonitor toepasbaar maken voor Greenport West-Holland en daarvoor samenwerking aangaan met relevante partners
 • Uitwerken van vestigingsmilieus voor ‘meer doen met evenveel ruimte’

Robuust Ecosysteem

Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht Triple Helix-netwerk voor het realiseren van een toekomstbestendige en economische vitaal glastuinbouwcluster.

Opgaven

 • Greenport West-Holland als effectieve en efficiënte netwerkorganisatie: ‘Organisatie voor de Toekomst’
 • Versterken mandaat van de Greenboard-leden en uitvoeringskracht organiseren
 • Betrokkenheid maatschappelijke arena via bijvoorbeeld NGO’s (‘Quadrupel Helix’)
 • Ecosysteem cross-sectoraal uitbreiden
 • Greenport West-Holland (het netwerk) als robuust ecosysteem voor LLO op en rond campussen

Activiteiten

 • Verder professionaliseren organisatie Greenport West-Holland
 • Implementatie van de Netwerktool waarbij de samenwerking van de partners en actoren op een interactieve manier inzichtelijk is en waarbij een overzicht wordt geboden in de verbinding met andere netwerksamenwerkingen
 • Ontwikkelen en benutten van het Greenport West-Holland Network Development Centre om de mensen in het netwerk goed te ondersteunen bij het uitvoeren van de rol als ambassadeur, Greenboard-lid, community-lid en kernteam
 • Voortzetting PR, communicatie en events t.b.v. versterking netwerk en verbinding met stakeholders
 • Transitie: integreren programma’s intern en extern
 • Inzet monitoringsdashboard voor KPI’s en meten Impact (o.a. Innovatiepact / Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland)
 • Verdiepen samenwerking in innovatie-ecosysteem i.s.m. TU/e Lighthouse (ook werken aan een NWO-onderzoeksaanvraag) operationeel maken met partners in het ecosysteem van de Greenport.
 • Vraaggestuurde kennisagenda en regievoering op kennisagenda
 • Ontwikkelen en implementeren businessmodel voor LLO op en rond campussen gericht op proces, organisatie netwerk, governance en financiering
 • Voortzetten versterken samenwerking regionale campussen (cross-sectoraal) i.s.m. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Food Innovation Academy, Equestrum, BioTech Delft, Groene Chemie Campus, Security Delta (HSD), RoboValley).

Greenport op de Kaart

Greenport West-Holland als inspirerend voorbeeld voor een innovatief en duurzaam glastuinbouwcluster.

Opgaven

 • Versterken positief imago glastuinbouwcluster in de samenleving i.s.m. (branche)organisatie o.a. Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland
 • (H)erkennen van regionale en landelijke economische, ecologische en sociaal maatschappelijke waarde glastuinbouwcluster
 • Greenport West-Holland Europees en internationaal op de kaart zetten

Activiteiten

 • Verder uitwerken Internationaliseringambitie Greenport West-Holland met partners (AVAG, Dutch Greenhouse Delta) en uitvoeringsorganisaties (InnovationQuarter, Rotterdam Partners, e.a.)
 • Doorzetten programma Europa – Greenport West-Holland incl. verder invulling geven aan Plant Inter Cluster Europe (PIC)
 • Workshop organiseren tijdens European Week of Regions and Cities (EWRC) over Plant Based Future
 • Lobby gericht op Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, wet- en regelgeving, subsidies en financiering relevant voor het glastuinbouwcluster in Nederland door bijv. inbreng werkgroep EU van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en aansluiten bij partners in EU
 • Mede-uitvoering geven aan fase 2 MKB-deal Internationaal ondernemen (IMEC) regio Den Haag
 • Smart Agrihub-doorontwikkeling in Europees verband o.a. door deelname aan de European Digital Innovation Hub (Provincie Zuid-Holland) en door actieve deelname aan Smart Agri Hub-activiteiten
 • Ondersteuning bieden aan consortiumvorming Triple Helix Internationaal (EU, Japan (i.s.m. gemeente Westland), China (i.s.m. Provincie Zuid-Holland), India (i.s.m. gemeente Den Haag)
 • Deelname aan en organisatie van bijeenkomsten, zoals World Expo en IHC (incl. PIC Annual event) en studiereizen tussen clusters.

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest