Meet & Greet Energie
Kennis en Innovatie

Innovatiepact Greenport West-Holland

De Nederlandse glastuinbouw moet weer nummer 1 zijn op gebied van kennis en innovatie. Dat is het startpunt van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Tientallen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties zijn aangesloten bij het Innovatiepact: samen werken ze aan het bereiken van doorbraken in de volgende onderwerpen: Gezondheid en geluk, Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens, Innovatiehuis.

Achtergrond

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van overheden, ondernemers, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio. Kern van de strategie van Greenport West-Holland is ‘Feeding & Greening the Megacities‘. Kennis & innovatie is een van de drie pijlers van deze strategie. Met name op het gebied van doorbraakinnovaties kunnen stappen worden gezet. Daarom ondertekenden op 2 februari 2018 enkele tientallen partijen uit de regio het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Daarmee spraken ze samen te werken aan het identificeren en versnellen van doorbraakinnovaties.

De ambitie van het Innovatiepact

De ambitie van het Innovatiepact is:

Het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven als internationaal knooppunt voor technologische en businessinnovatie: Feeding & Greeningthe Mega cities of the future. Door gezamenlijk doorbraken te realiseren die alleen nooit bereikt zullen worden

Wat doet het Innovatiepact?

Door ondernemers die initiatieven (willen) nemen te verbinden met partijen die delen van de oplossing in huis hebben of kunnen ontwikkelen, komen we als bedrijf en als sector verder. Versnelling geven aan de doorbraken is de kern. Dan gaat het concreet om het verbinden en mobiliseren van: kennis, netwerken ontsluiten, meewerken aan oplossingen bijvoorbeeld als het gaat om regelgeving, bestemmingsplannen of slimme financiële arrangementen. Maar ook het trainen en opleiden van medewerkers (van de toekomst) en ondernemers om met de innovaties aan de slag te kunnen gaan.

Aanpak

Het Innovatiepact werkt aan een nieuwe infrastructuur voor kennis, innovatie en onderwijs. Daarvoor zijn volgens de partners van het Innovatiepact de volgende kantelingen nodig:
• Van losse projectontwikkeling naar sturing op basis van de Greenportvisie 2030.
• Een geïntegreerde aanpak van vraagstukken binnen de thema’s.
• Van een onderzoeksgedreven aanpak naar een meer ondernemersgedreven manier van werken.
• Van incidenteel en projectgebonden samenwerking naar proces- en netwerkgerichte samenwerking.
• Van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) gebaseerd op subsidie naar KPI’s op basis van de gezamenlijke Greenportagenda.

Die aanpak bestaat niet alleen uit kantelingen, maar ook uit het in kaart brengen van lopende initiatieven en het koppelen van onderzoeksprogramma’s, onderwijscurricula, subsidiestromen 
en businessinnovatie. Zo maakt het Innovatiepact kennis, middelen en praktische capaciteit om innovaties te realiseren toegankelijk. Bovendien worden partijen die de slagkracht missen om nieuwe 
concepten door te ontwikkelen verbonden met andere partijen.

Thema’s

Het Innovatiepact sluit aan op ambities van Greenport West-Holland: Leidend in Gezondheid & Geluk, Klimaatneutraal & Circulair, Slimme & Efficiënte Logistiek, Koploper in Kennis & Innovatie en Vergroten Waarde & Marge tuinbouwcluster. Daarbij is het Innovatiepact actief op de volgende thema’s:

• Gezondheid en geluk
• Circulaire economie
• Emissieloos produceren
• Smart ketens
• Innovatiehuis

Concrete resultaten

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten binnen het Innovatiepact:

Partners

Innovatiepact 1 – Greenport West-Holland, 2018-2020

De Nederlandse glastuinbouw moet weer nummer 1 zijn op gebied
van kennis en innovatie. Dat is het doel van het Innovatiepact van
Greenport West-Holland, dat in 2018 werd ondertekend. In onderstaand
boek kijken we terug op wat het Innovatiepact sindsdien heeft
gerealiseerd.

U kunt het boekje zowel online lezen (klik hieronder op [Read Now] alsook downloaden als pdf.

Innovatiekaarten

Gemeente Westland en InnovationQuarter hebben zogenoemde Innovatiekaarten ontwikkeld. De kaarten maken innovaties en oplossingen in de Nederlandse glastuinbouw inzichtelijk en brengen deze onder de aandacht bij een internationaal publiek. Er zijn drie kaarten: Water, Energie en Robotica & Data.

Mist u nog innovaties of nieuwe oplossingen voor deze kaart? En heeft u suggesties voor innovaties en nieuwe oplossingen op het gebied van water, energie of robotica? Bezoek dan de website Westland Hortibusiness.

Ook ondertekenen?

Ook uw bedrijf of organisatie kan zich aansluiten bij het Innovatiepact. Wat de meerwaarde daarvan is.

  • Ondernemers krijgen ondersteuning om de eigen vraagstukken op te lossen. Zelf investeren in de doorbraken, maar wel met ondersteuning vanuit onderwijs, onderzoek en overheden om voortgang te boeken. Het innovatiepact ontsluit netwerken, kennis en middelen om verder te komen. Waar nog blinde vlekken in de ondersteuning zitten, gaan we die ontwikkelen.
  • Overheden die de sector willen ondersteunen kunnen dat effectiever doen, door slimmere inzet van geld en tijd van de bestuurders en medewerkers.
  • Onderwijspartijen krijgen nog beter toegang tot de nieuwste ontwikkelingen en kunnen studenten en docent/onderzoekers inzetten in praktijkprojecten.
  • Onderzoeksinstellingen krijgen nieuwe onderzoeksvragen vanuit de praktijk en meer legitimatie voor het lopende onderzoek omdat de kennis omgezet wordt in innovaties en nieuwe business. Verbinden in het innovatienetwerk biedt meerdere win-win situaties. Die gaan we met elkaar verder ontdekken en exploiteren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Innovatiepact? Neem contact op met Programmaregisseur Innovatiepact Woody Maijers.

Innovatie-ecosysteem in de Greenport

Bekijk de interactieve kaart die het Innovatiepact liet maken. Op die kaart vindt u bedrijven in de regio die actief zijn op het gebied van innovatie binnen een van de Greenport-thema’s. Ga naar de interactieve kaart

Woody Maijers

Woody Maijers

Programma Regisseur Innovatiepact

 

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest