Update Coronavirus
Kennis en Innovatie

Innovatiepact

Op 2 februari 2018 is het Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend door een groot aantal ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties. Daarmee spreken ze uit actief mee te werken aan het bereiken van doorbraken in de volgende onderwerpen: Gezondheid en geluk, Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens, Innovatiehuis.

Het Innovatiepact toont de grote ambitie van alle partijen om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven als internationaal knooppunt voor technologische en businessinnovatie: Feeding & Greening the Mega cities of the future. We willen met elkaar doorbraken realiseren die alleen nooit bereikt kunnen worden. Of je nu ondernemer, provincie, gemeente of kennisinstelling bent.

Door ondernemers die initiatieven (willen) nemen te verbinden met partijen die delen van de oplossing in huis hebben of kunnen ontwikkelen, komen we als bedrijf en als sector verder. Versnelling geven aan de doorbraken is de kern. Dan gaat het concreet om het verbinden en mobiliseren van: kennis, netwerken ontsluiten, meewerken aan oplossingen bijvoorbeeld als het gaat om regelgeving, bestemmingsplannen of slimme financiële arrangementen. Maar ook het trainen en opleiden van medewerkers (van de toekomst) en ondernemers om met de innovaties aan de slag te kunnen gaan.

Zo willen we niet alleen de koplopers ondersteunen, maar ook de ondernemers die aan de slag willen met de nieuwe kansen en concreter willen zien wat de business case inhoudt.

Concrete resultaten

Sinds de start van het Innovatiepact is een aantal resultaten opgeleverd. Zo zijn bedrijven en organisaties op het gebied van Vertical Farming samengebracht. Een deel daarvan participeert in een Europese aanvraag voor een onderzoeksproject. Daarnaast wordt najaar 2019 het Human Capital Akkoord voor de Greenport opgeleverd en ondertekend (bekijk de pagina over het Human Capital Akkoord Greenport).

Ondertekenaars

Ondertekenaars van het Innovatiepact zijn (in alfabetische volgorde): Agribusiness academy, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Demokwekerij Westland, Dunea, Duijvestijn Tomaten, Edudelta, EUPLANTCROPP, Gemeente Brielle, Gemeente Lansingerland, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Rotterdam, Gemeente Vlaardingen, Gemeente Westland, Gemeente Zuidplas, Greenport West-Holland, GreenportFoodFlowerXperience, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, Horti Heroes, InnovationQuarter, Leiden-Delft-Erasmus CfS Greenport Hub, Lentiz | onderwijsgroep, Lentiz | MBO Oostland, Lentiz | MBO Westland, Glastuinbouw Nederland, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, New World Campus, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Westland, Rabobank Zuid-Holland Midden, RNE Education Platform, Royal FloraHolland, The New Farm, TU Delft, Wellantcollege, Wageningen University & Research Glastuinbouw en TNO ICT.

ondertekenaars innovatiepact

Overzicht initiatieven     

Hieronder vindt een opsomming  van projecten die verbonden zijn aan het Innovatiepact West-Holland. Deze projecten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Innovatiepact maar kunnen wel ondersteund worden door het pact. De lijst is niet limitatief en zal gedurende de looptijd van het pact worden uitgebreid. Voor enkele van de hieronder genoemde projecten is een projectbeschrijving gemaakt.

1.     AIM to Grow
2.     Banking for Food
3.     Branche Innovation Agenda (BIA) Internationalisation & digitalization
4.     Cyber security centre
5.     EBZ Greenport & Life sciences
6.     EUPLANTCROPP
7.     Food for the future
8.     Food Innovation Academy (FIA)
9.     Freshteq
10.  GHC Barendrecht/Ridderkerk inclusief Experience Centre van Gelder
11.  GHC Oostland inclusief MBO Oostland
12.  GHC Westland (gebied)
13.  GlastuinbouwWaterproof
14.  Greenport HUB
15.  Groene agenda
16.  Het Nieuwe Telen
17.  Horti Heroes
18.  Improvement Centre – Delphy
19.  Impulsagenda Greenports 3.0
20.  Incubator Start Vertical
21.  Innovatiemakelaar Samenwerkende Greenports
22.  Innovatie Netwerk Midden IN Delfland (MIND)
23.  Kas als Energiebron
24.  Lectoraat en practoraat Feeding & Greening Megacities
25.  Livinglab Smart Urban Food Solutions
26.  RNE Greenport Horti Campus 3.0
27.  Roadmap Greenhouse technology
28.  Tuinder Tom
29.  World Horti Center (WHC)

Lees een beschrijving van (een deel van de) bovenstaande initiatieven.

Bijdragen van ondertekenaars Innovatiepact

Hieronder vindt u de niet-financiële bijdragen van een aantal van de ondertekenaars van het Innovatiepact

Onderwijs- en Kennisinstellingen

Delphy
Het Improvement Centre van Delphy is een modern kassencomplex waarin nieuwe teeltconcepten en technische installaties worden ontwikkeld en gedemonstreerd. Samen met klanten en partners wordt kennis ontwikkeld die direct toepasbaar is in de praktijk.

EUPLANTCROPP
De dienstverlening vanuit EUPLANTCROPP staat ook open voor bedrijven in de Greenport West-Holland. Die gratis dienstverlening houdt in dat R&D-ideeën van bedrijven worden omgezet in hoogwaardige onderzoeksvoorstellen die uitgezet worden bij de leden van EUPLANTCROPP in Nederland en het buitenland.

Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Lentiz, Wellantcollege en de universiteiten LDE- CfS- Greenport hub en Wageningen Universiteit
De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Lentiz, Wellantcollege, in samwerking met de LDE Greenport Hub en Wageningen universiteit, ontwikkelen een lectoraat en een practoraat met als titel Feeding & Greening Mega Cities. Ook wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn (WO-HBO-MBO) en doorstroom (twee kanten op) van kennis en ervaringen.

Haagse Hogeschool
De deelname van de Haagse Hogeschool in het Innovatiepact Greenport – West Holland zal worden geborgd binnen het onderzoeksplatform “The Next Economy” (TNE). Dit platform heeft als thema’s: digital, circular en social economy op een glocal schaal. Agro/Food is één van de sectoren waarbinnen we ons onderzoek willen centraliseren en thema’s zoals duurzame energietransitie en strategische gebiedsontwikkeling hebben hierbij een nadrukkelijke rol. Voor het thema “Gezondheid en Geluk” in het Innovatiepact zal ook de samenwerking worden opgezocht met het onderzoeksplatform “Kwaliteit van leven”. De lectoraten “Energy in Transition”, “Innovation Networks”, “Circular Business” en “Start up” (de laatste twee worden in 2018 ingevuld) zullen invulling geven aan de Haagse onderzoeksagenda binnen het Innovatiepact. Opleidingen van de faculteiten Business, Finance & Marketing; Techniek, Innovatie & Samenleving;  Gezondheid, Voeding & Sport; alsook IT & Design zullen nauw betrokken worden voor het aanpakken van de centrale thema’s van het Innovatiepact.

Hogeschool Inholland
Door Hogeschool Inholland wordt de actielijn 4 Cross over van het Groenpact (voorheen de Ontwikkelagenda groenonderwijs) ingebracht voor het thema SMART ketens, vertical farming. Inholland Sustainable Solutions (ISS) brengt in de samenwerking van Domein AgriFood Life Sciences (AFL) met Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) Domeinen. Hogeschool Inholland stelt haar kennis en expertise beschikbaar om nieuwe financiële arrangementen en subsidies te ontwikkelen, te aanvragen en uit te voeren is co-financiering met de andere partijen van het Innovatiepact.

TU Delft
De TU Delft geeft middels de Greenport Hub (onderdeel van het Centre for Sustainability van de strategische alliantie Leiden – Delft – Erasmus) vorm aan een onderzoek- en onderwijsprogramma genaamd “Kennis is de Kiem”. Aan de hand van de thema’s “Digitalisering”, “Circulaire Tuinbouw”, “Gezondheid en Welbevinden” en “Sustainable Urban Delta’s” wordt door onderzoekers en studenten tezamen met het bedrijfsleven gewerkt aan de vraagstukken van de tuinbouw.

Wageningen University & Research Glastuinbouw
Wageningen University & Research Glastuinbouw is het internationale onderzoeksinstituut voor beschermde teelten. Samen met bedrijfsleven, wetenschap en overheid ontwikkelt Wageningen University Glastuinbouw toepassingsgerichte kennis en innovaties voor een duurzame kastuinbouw. Wageningen University Glastuinbouw zal vanuit haar expertise en capaciteiten bijdragen aan de innovatie en kennisontwikkeling in de regio.

Bedrijfsleven

Agribusiness academy
Agribusiness academy can contribute and complement your innovation agenda by design business/technology case studies of your organisations and/or of your business partners and create international visibility for your activities. Deliver on-line training and coaching. The Mini-MBA format for their professional and career enhancement.

Dunea
Dunea is ambassadeur van het innovatiepact. Dunea biedt kennis en ervaring rondom waterbehandeling en –zuivering aan. Ook binnen de thema’s circulaire economie en/of  emissieloos produceren vragen denkt Dunea graag mee vanuit het perspectief water.

Hoogendoorn Growth Management – LetsGrow.com
Vanuit Hoogendoorn is mee geïnvesteerd in de totstandkoming van het Innovatiepact. Door de directie en medewerkers van LetsGrow.com zal in de uitvoering van het pact ook nog veel tijd, energie en kennis worden besteed.

Horti Heroes
HortiHeroes sluit zich in eerste instantie aan als ambassadeur van het Innovatiepact. Zodra HortiHeroes op stoom is wordt bekeken op de welke manier de betrokkenheid en samenwerking verder in te vullen.

InnovationQuarter
InnovationQuarter zet capaciteit inzetten in de uitwerking van concrete projecten uit het Innovatiepact en de Roadmap Next Economy. Om daarmee samen te werken aan transitieopgaven, maar altijd in nauwe verbinding met en met veel respect voor ondernemers die in het hier en nu banen creëren en investeringen doen.

Glastuinbouw Nederland
Er wordt vanuit het innovatiepact zoveel mogelijk aangesloten op het Energie Akkoord Greenport West-Holland en het Innovatiepact en de programma’s die Glastuinbouw Nederland (mede) trekt: GlastuinbouwWaterproof, Kas als Energiebron, het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Speerpunt: emissieloos produceren.

New World Campus
New World Campus biedt 25% korting op alle 11 evenementenzalen aan voor het eerste jaar en daarna evalueren hoe dit te continueren. New World Campus deelt alle communicatie via haar kanalen en  zet graag haar netwerk in waar nodig en wenselijk om de doelstellingen van het Innovatiepact te behalen. Dat is inclusief het investeerdersnetwerk en het internationale netwerk.

Rabobank Zuid-Holland Midden en Rabobank Westland
De Rabobanken in de Greenport West-Holland zullen zich individueel maar ook via het gemeenschappelijke programma Banking for Food inspannen om bij te dragen aan de doelen van het Innovatiepact onder andere door het bieden van toegang tot financiering, kennis en netwerken.In het bijzonder zal mee worden gewerkt aan het realiseren van lectoraat en een practoraat Feeding & Greening Megacities. Andere bijdragen zijn het faciliteren via uitingen, persmomenten en gastlectures voor studenten en klanten.

The New Farm
Met het Livinglab en de incubator biedt The New Farm een broedplaats voor ondernemers om creatieve ideeën te realiseren. Wij stimuleren samenwerking tussen ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen uit de regio. Kortom we bieden een netwerk, faciliteiten en kennis op het gebied van vertical farming.

Overheden

Gemeente Midden-Delfland
De gemeente Midden-Delfland onderstreept het belang van samenwerking in de Greenport regio. Gelet op het belang wil de gemeente Midden-Delfland een inspanning leveren om naast het organiseren van een financiële bijdrage vooral in gesprek gaan om met de andere partijen te kijken wat de mogelijkheden zijn om vooral op inhoud bij te dragen.

Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam wil het Rotterdam Food cluster met de volgende initiatieven verbinden aan de Innovatiepact doelstellingen: Smart logistics; Food start-up community science tower; Toekomst agro logistieke bedrijfsterreinen; Verwaarden van reststromen; Food for the Future; Human Capital Pool; Vertical Farming; IFAMA-conferentie 2020 Food for the Future.  De gemeente Rotterdam zal een programmateamlid en kennismakelaar beschikbaar stellen voor de operationele uitvoering.

Gemeente Vlaardingen
De Gemeente Vlaardingen gelooft erin dat het innovatiepact een impuls is voor de Food Innovation Academy (FIA). Als ambassadeur van het pact denken we graag mee over de diverse vraagstukken en leveren we kennis en inzet waar gevraagd.

Gemeente Westland
De gemeente Westland draagt financieel bij aan het Innovatiepact. Daarnaast neemt de gemeente Westland ambtelijk deel aan het programmateam Kennis en Innovatiepact. Omdat de uitvoering van het pact plaatsvindt in de verschillende regio’s waaronder Westland is de gemeente ook actief in de ontwikkeling van het World Horti Center, via garantstellingen en een aandeel in het vastgoed. Daarnaast draagt de gemeente bij aan het programma van de Greenport Hub en Horti Heroes. De gemeente participeert samen met anderen in de doorontwikkeling van de GHC Westland om te komen tot het uitbouwen en ontwikkelen tot een mondiale kennis- , innovatie- en businesscampus op het gebied van duurzame tuinbouw. Daarnaast is de gemeente heel actief om de kennis en innovatie activiteiten van de partijen in de Greenport Westholland te verbinden met Europese activiteiten en projecten.

Gemeente Zuidplas
De gemeente Zuidplas ondersteunt de samenwerking in de Greenport. Onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie zijn belangrijke thema’s.

 

Ook ondertekenen?

Ook uw bedrijf of organisatie kan zich aansluiten bij het Innovatiepact. Wat de meerwaarde daarvan is.

  • Ondernemers krijgen ondersteuning om de eigen vraagstukken op te lossen. Zelf investeren in de doorbraken, maar wel met ondersteuning vanuit onderwijs, onderzoek en overheden om voortgang te boeken. Het innovatiepact ontsluit netwerken, kennis en middelen om verder te komen. Waar nog blinde vlekken in de ondersteuning zitten, gaan we die ontwikkelen.
  • Overheden die de sector willen ondersteunen kunnen dat effectiever doen, door slimmere inzet van geld en tijd van de bestuurders en medewerkers.
  • Onderwijspartijen krijgen nog beter toegang tot de nieuwste ontwikkelingen en kunnen studenten en docent/onderzoekers inzetten in praktijkprojecten.
  • Onderzoeksinstellingen krijgen nieuwe onderzoeksvragen vanuit de praktijk en meer legitimatie voor het lopende onderzoek omdat de kennis omgezet wordt in innovaties en nieuwe business. Verbinden in het innovatienetwerk biedt meerdere win-win situaties. Die gaan we met elkaar verder ontdekken en exploiteren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Innovatiepact? Neem contact op met Programmaregisseur Innovatiepact Woody Maijers.

Innovatie-ecosysteem in de Greenport

Bekijk de interactieve kaart die het Innovatiepact liet maken. Op die kaart vindt u bedrijven in de regio die actief zijn op het gebied van innovatie binnen een van de Greenport-thema’s. Ga naar de interactieve kaart

Woody Maijers

Woody Maijers

Programma Regisseur Innovatiepact

 

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest