Meet & Greet Energie
Kennis en Innovatie

Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland
Greenport West-Holland

Ruim 30 organisaties en bedrijven hebben 14 februari 2020 het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarin de partners van Greenport West-Holland zitting hebben. Met de deelnemers aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is de inhoud en aanpak ontwikkeld.

Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland

De tuinbouw kan niet zonder goede en gemotiveerde medewerkers. Maar een groeiend aantal bedrijven heeft vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau en er is behoefte aan specialisten op diverse gebieden, zoals ict, techniek, robotica en econometrie. Bovendien is de duurzame inzet van flexibele arbeid belangrijk voor de tuinbouw. Met de Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland – voorgekomen uit het Innovatiepact van de Greenport – werken we samen aan het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Human Capital Akkoord en de Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland?

Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk vacatures in Zuid-Holland worden opgevuld door goede, gemotiveerde arbeidskrachten? Dat is de kern van het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland. In juni 2019 werd dat akkoord ondertekend door 66 partijen en sectoren en omschrijft interventies voor de periode tot 2024. Tegelijk werd een start gemaakt met het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.

Ondernemersgedreven aanpak

De opzet is de volgende: met een aantal groepen van ondernemers en in samenspraak met lokale overhedenworden uitvoeringsagenda’s ontwikkeld voor vraagstukken die deze ondernemers belangrijk vinden. Voor de uitvoering van de projecten en activiteiten van deze agenda’s ontwikkelen partijen op gebied van opleidingen/onderwijs én dienstverleners in werving een op elkaar afgestemd aanbod.

Uitgangspunt is: inbreng van al bestaande activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven als hier behoefte aan is. De Human Capital Agenda Greenport draagt bij aan de realisatie van de beleidsagenda van ondernemersorganisaties (zoals Glastuinbouw Nederland, AVAG en GroentenFruit Huis) op het thema Arbeid & Scholing.

De ambities

Het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland heeft flinke ambities voor het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hiervoor staan interventies beschreven: deze betreffen zowel werkzoekenden als ondernemers in de regio.

  • Van werk naar werk: 3.250 medewerkers (onder meer door pr en promotie, het opstellen van functieprofielen/beroepsbeelden van de toekomst en uitwisseling/ samenwerking binnen en buiten de sector).

  • Ontwikkeling van ondernemers: 500 (onder meer op goed werkgeverschap, trekken en vasthouden jongeren en nieuw ondernemerschapscompetenties).

  • De duurzame inzetbaarheid van de flexibele schil: 2.000 (in samenwerking met onder meer uitzendbureaus).

  • Werken aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts.

  • Vanuit bijstand en WW: 500 mensen begeleiden naar werk.

Kwartiermaker

De Greenport heeft een kwartiermaker aangesteld voor het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Hij maakt een plan van aanpak voor het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van arbeid binnen de het tuinbouwcluster (dus toelevering, teelt, afzet en handel en dienstverlening). Hij betrekt partijen binnen de triple helix van de Greenport voor onder meer commitment, inbreng en financiering.

“De Human Capital Agenda Greenport wordt een ondernemersgedreven agenda”

Initiatieven Verbinden én Versterken

Binnen de Greenport zijn al veel initiatieven op gebied van arbeid, talentontwikkeling en ondernemerschap. Naast de opleidingen op mbo, hbo en wo, zijn er programma’s en activiteiten van bijvoorbeeld Horti Heroes, Let’s Work, Go Go Greenhouse, Kas Groeit en de Stagestimulator. Een aantal grotere bedrijven heeft zelf programma’s op dit gebied.

Uitgaande van de vraag van ondernemersgroepen, richt de Human Capital Agenda van Greenport West-Holland zich op het verbeteren van het aanbod bij die vraag door het verbinden en versterken van de bestaande initiatieven in samenwerking met aanbieders van onderwijs en opleidingen, ondernemersorganisaties en overheden. Dit aanbod moet beter inzichtelijk worden voor bedrijven en organisaties in de Greenport. Ook een goede arbeidsmarktcommunicatie voor de werving en het vergroten van de instroom maakt onderdeel uit van de aanpak. De Human Capital Agenda krijgt uitwerking langs vijf sporen:

  1. Het vergroten van de instroom door werving, goede arbeidsmarktcommunicatie en verbeteren imago;
  2. Het ontwikkelen en aanbieden van een portfolio van scholing en opleidingen voor  het “Leven Lang Ontwikkelen”;
  3. Het versterken en ontwikkelen van het ondernemerschap en goed werkgeverschap;
  4. Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeid;
  5. Het begeleiden van mensen in WW en bijstand naar de tuinbouwsector.

Doet u mee?

De uitvoering van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is een zaak van ons allen. Samen groeien we, door met elkaar te investeren in doorbraken. Als partner het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland draagt u bij door inzet van menskracht en/of middelen. Meer weten? Neem contact op met de kwartiermaker Gerard van Oosten: [email protected].

Deelnemers aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland

GlastuinbouwMiddenZuid-Holland
GlastuinbouwVoorne-Putten

Ondernemersgroep Oostland

logo koppert biological systems
Gerard van Oosten

Gerard van Oosten

Kwartiermaker Human Capital Agenda

Recente berichten HCA

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest