Meet & Greet Energie
Kennis en Innovatie

Innovatiepact Greenport West-Holland

De Nederlandse glastuinbouw moet weer nummer 1 zijn op gebied van kennis en innovatie. Dat is het startpunt van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Tientallen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties zijn aangesloten bij het Innovatiepact: samen werken ze aan het bereiken van doorbraken in de volgende onderwerpen: Gezondheid en geluk, Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens, Innovatiehuis.

Achtergrond

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van overheden, ondernemers, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio. Kern van de strategie van Greenport West-Holland is ‘Feeding & Greening the Megacities‘. Kennis & innovatie is een van de drie pijlers van deze strategie. Met name op het gebied van doorbraakinnovaties kunnen stappen worden gezet.

In 2018 werd het Innovatiepact ondertekend. De samenwerking zorgde voor concrete resultaten. Zo werd op een aantal thema’s een innovatie-ecosysteem ontwikkeld waarin bedrijven de leiding hebben. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het Innovatiepact 2 het logische vervolg. Het Innovatiepact 2 loopt tot februari 2025. Enkele tientallen partijen uit de regio spraken daarmee af samen te werken aan het identificeren en het versnellen van doorbraakinnovaties.

De ambitie van het Innovatiepact

De ambitie van het Innovatiepact is:
Het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven als internationaal knooppunt voor technologische en businessinnovatie: Feeding & Greeningthe Mega cities of the future. Door gezamenlijk doorbraken te realiseren die alleen nooit bereikt zullen worden.

Door ondernemers die initiatieven (willen) nemen te verbinden met partijen die delen van de oplossing in huis hebben of kunnen ontwikkelen, komen we als bedrijf en als sector verder. Versnelling geven aan de doorbraken is de kern. Dan gaat het concreet om het verbinden en mobiliseren van: kennis, netwerken ontsluiten, meewerken aan oplossingen bijvoorbeeld als het gaat om regelgeving, bestemmingsplannen of slimme financiële arrangementen. Maar ook het trainen en opleiden van medewerkers (van de toekomst) en ondernemers om met de innovaties aan de slag te kunnen gaan.

Wat doet het Innovatiepact?

De partners van Greenport West-Holland zorgen ervoor dat de Greenport het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld blijft door het internationale knooppunt voor technologische en business innovatie te blijven. Deze ambitie sluit aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en de Greendeal Farm to Fork-ambitie van de EU.

Om toonaangevend te blijven, is innovatie en toepassing nodig, maar ook een nieuwe generatie ondernemers en medewerkers. Voor een deel ontstaan die bijna als vanzelf in de praktijk. Dat is immers de aard van de sector. Maar er zijn onderwerpen en thema’s die niet vanzelf gaan en meer inzet, samenwerking en energie vragen van de regionale partners. Het zijn ook vaak onderwerpen die grote impact hebben voor alle partijen in de regio. Doorbraakinnovaties noemen we die.

Aanpak

Het Innovatiepact biedt een platform voor innovatie. Betrokken partners worden thematisch samen- gebracht en ondersteund om ambities, werkagenda’s en projecten te ontwikkelen. Het Innovatiepact 1 heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij vanuit de ondernemers knelpunten worden benoemd en aange- pakt. Ook als dat vraagt om (bestuurlijke) acties van overheden en kennisinstellingen.

Het Innovatiepact:

 • Verbindt partijen die los van elkaar de slagkracht missen om nieuwe concepten door te ontwikkelen en naar de markt te brengen.
 • Brengt lopende initiatieven in kaart, zodat partijen die nu parallel aan elkaar werken de krachten kunnen bundelen.
 • Koppelt onderzoeksprogramma’s, onderwijscurricula, subsidiestromen en businessinnovatie op een efficiënte en effectieve manier.
 • Maakt kennis, middelen en praktische capaciteit om innovaties te realiseren toegankelijk.

Voor de periode 2021-2025 zal er nog meer aandacht zijn voor het verder ontwikkelen van de aanpak, zodat ook andere lastige opgaven aangepakt kunnen worden. De werkwijze zal nog meer ingezet worden om regionaal of lokaal aan de slag te gaan. De kennis en ervaring worden landelijk gedeeld via Greenports Nederland.

Thema’s

Het Innovatiepact sluit aan op ambities van Greenport West-Holland: Leidend in Gezondheid & Geluk, Klimaatneutraal & Circulair, Slimme & Efficiënte Logistiek, Koploper in Kennis & Innovatie en Vergroten Waarde & Marge tuinbouwcluster. Daarbij is het Innovatiepact actief op de volgende thema’s:

 • Biobased Circulaire programma
 • Circulaire metropool
 • Digitaal veilig (cyber security)
 • Digitalisering
 • Functionele biodiversiteit
 • Gezonde voeding en inhoudsstoffen
 • Human Capital
 • Internationalisering
 • Plantgezondheid en robuuste teeltsystemen
 • Plastics
 • Vertical Farming
 • Voedselverspilling
 • Water

Concrete resultaten

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten binnen het Innovatiepact:

Innovatiepact 1 – Greenport West-Holland, 2018-2020

De Nederlandse glastuinbouw moet weer nummer 1 zijn op gebied
van kennis en innovatie. Dat is het doel van het Innovatiepact van
Greenport West-Holland, dat in 2018 werd ondertekend. In onderstaand
boek kijken we terug op wat het Innovatiepact sindsdien heeft
gerealiseerd.

U kunt het boekje zowel online lezen (klik hieronder op [Read Now] alsook downloaden als pdf.

Innovatiekaarten

Gemeente Westland en InnovationQuarter hebben zogenoemde Innovatiekaarten ontwikkeld. De kaarten maken innovaties en oplossingen in de Nederlandse glastuinbouw inzichtelijk en brengen deze onder de aandacht bij een internationaal publiek. Er zijn drie kaarten: Water, Energie en Robotica & Data.

Mist u nog innovaties of nieuwe oplossingen voor deze kaart? En heeft u suggesties voor innovaties en nieuwe oplossingen op het gebied van water, energie of robotica? Bezoek dan de website Westland Hortibusiness.

Ook ondertekenen?

Ook uw bedrijf of organisatie kan zich aansluiten bij het Innovatiepact. Wat de meerwaarde daarvan is.

 • Ondernemers krijgen ondersteuning om de eigen vraagstukken op te lossen. Zelf investeren in de doorbraken, maar wel met ondersteuning vanuit onderwijs, onderzoek en overheden om voortgang te boeken. Het innovatiepact ontsluit netwerken, kennis en middelen om verder te komen. Waar nog blinde vlekken in de ondersteuning zitten, gaan we die ontwikkelen.
 • Overheden die de sector willen ondersteunen kunnen dat effectiever doen, door slimmere inzet van geld en tijd van de bestuurders en medewerkers.
 • Onderwijspartijen krijgen nog beter toegang tot de nieuwste ontwikkelingen en kunnen studenten en docent/onderzoekers inzetten in praktijkprojecten.
 • Onderzoeksinstellingen krijgen nieuwe onderzoeksvragen vanuit de praktijk en meer legitimatie voor het lopende onderzoek omdat de kennis omgezet wordt in innovaties en nieuwe business. Verbinden in het innovatienetwerk biedt meerdere win-win situaties. Die gaan we met elkaar verder ontdekken en exploiteren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Innovatiepact? Neem contact op met Programmaregisseur Innovatiepact Woody Maijers.

Innovatie-ecosysteem in de Greenport

Bekijk de interactieve kaart die het Innovatiepact liet maken. Op die kaart vindt u bedrijven in de regio die actief zijn op het gebied van innovatie binnen een van de Greenport-thema’s. Ga naar de interactieve kaart

Woody Maijers

Woody Maijers

Programma Regisseur Innovatiepact

 

Recente berichten Innovatie(pact)

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest