Vacature
Programmasecretaris

Herstructurering: ruimte voor vernieuwing

Het behoud van een modern teeltareaal ten gunste van de glastuinbouwsector is van essentieel belang om als BV Nederland nummer één in de wereld op het gebied van glastuinbouw te blijven. In de praktijk blijkt herstructurering moeilijk op gang te komen.

Oostland kent een aantal verouderde gebieden met oude glasopstanden, die bovendien vaak niet optimaal zijn ingericht en verkaveld. Daarnaast vragen ontwikkelingen op het gebied van onder meer water, energietransitie/verduurzaming, nieuwe verdienmodellen een andere inrichting van de glastuinbouwgebieden. Hiervoor is samenwerking cruciaal.

Elk gebied in Oostland ook haar eigen karakteristieken. Bovendien is de urgentie voor herstructurering per gebied verschillend. De kans van slagen voor een herstructurering valt of staat met de betrokkenheid en energie vanuit de ondernemers zelf. De overheid zal faciliterend optreden en een stimulerende rol spelen.

 

Globale uitwerking

Het ultieme resultaat is dat met het uitvoeren van dit projectplan een routekaart beschikbaar komt waarmee herstructurering van alle tuinbouwgebieden in het Oostland in de komende decennia succesvol gefaseerd uitgevoerd kan worden.

  • Een of twee pilots in deelgebieden van Oostland waar er sprake is van de wens en/of noodzaak tot herstructurering waarbij inzicht wordt verkregen in het aanwezige commitment, huidige knelpunten en mogelijk oplossingsrichtingen met het bijhorende instrumentarium;
  • Inzicht in de mogelijkheid van verplaatsing van tuinbouw productieondernemers uit toekomstig incourante tuinbouwgebieden naar toekomstbestendig glastuinbouwareaal.

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Chris Bos.

Over Werkboek Oostland

De provincie Zuid-Holland en de vier gemeenten hebben in 2017 besloten om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst van het glastuinbouwcluster in het Oostland. Het  Werkboek Oostland is hiervan het eerste resultaat. Het werkboek bevat een inventarisatie van het glastuinbouwcluster en verwoordt de kansen voor het cluster. En die kansen noemen we ‘Innovatief Oostland’. Download Werkboek Oostland

‘De tuinbouw heeft veel in zijn mars en daar draag ik graag aan bij’

Chris Bos is werkzaam bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het kader van het Werkboek Oostland houdt hij zich bezig met herstructurering. Lees welke rol Werkboek Oostland kan hebben voor de ondernemers in het gebied. “Ik zie het als mijn taak om tuinders binnen de randvoorwaarden zo goed mogelijk te begeleiden. De tuinbouw heeft veel in zijn mars en daar draag ik graag aan bij.” Lees verder

 

jan-willem-van-den-beukel

Frank van Kuppeveld, bestuurlijk verantwoordelijke

Etwin Grootscholten

Werkboek Oostland nieuws

logo Gemeente Pijnacker-Nootdorp
logo Gemeente Waddinxveen
logo Gemeente Waddinxveen


Pin It on Pinterest