Vacature
Programmasecretaris

Jaarplan 2022

Het tuinbouwcluster in Greenport West-Holland loopt wereldwijd voorop. De Greenport heeft de perfecte combinatie in huis: excellente veredeling en teelt, hoogstaande technologische toeleveranciers, de nabijheid van twee Mainports, een efficiënt logistiek systeem en de inzet op kennis en innovatie, met een hoogstaand kenniscluster. Hierdoor heeft West-Holland internationaal een toppositie als productie- en handelsland voor vers- en sierteeltproducten. En vooral als gebied waar nieuwe innovatieve technieken worden ontwikkeld.

Een topregio

Het tuinbouwcluster in Greenport West-Holland loopt wereldwijd voorop. Het heeft de perfecte combinatie in huis: excellente veredeling en teelt, hoogstaande technologische toeleveranciers, de nabijheid van twee Mainports, een efficiënt logistiek systeem en een hoogstaand kenniscluster voor doorbraak innovaties en het opleiden van toekomstmakers.

Hierdoor heeft de regio internationaal een toppositie op het gebied van productie en handel van groenten- en sierteeltproducten. En vooral als gebied waar nieuwe innovatieve technieken en duurzame concepten worden ontwikkeld. Greenport West-Holland zet zich, samen met ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, in om die positie verder te versterken en de impact van het tuinbouwcluster te vergroten.

Drie rollen, één visie, één werkwijze

De Greenport West-Holland is zowel een regio, een organisatie als een ecosysteem. De regio beslaat een groot gebied in Zuid-Holland. De organisatie Greenport staat voor inhoudelijke samenwerking én creëert een breder netwerk. En bovendien vormt de Greenport samen met betrokken partijen ook een groot netwerk, een ecosysteem.

Die drie rollen zijn zichtbaar in de praktijk van de Greenport. Ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek uit de regio werken via de organisatie en het ecosysteem nauw samen. Dat doen ze met gedeelde ambities en een gedeelde kijk op de toekomst. En binnen het netwerk worden onder meer nieuwe coalities gesmeed, zoals o.a. het EnergieAkkoord, het Innovatiepact, de DigitaliseringsVisie, de WaterAmbitie, de PlasticAmbitie, het Biobased programma, het Circulaire Metropool programma en het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.

Strategie Feeding & Greening the Mega-cities

Greenport West-Holland opereert vanuit de strategie Feeding & Greening the Mega-cities (die gebaseerd is op de Visie 2030 van de Greenport) i.s.m. InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland. Kern van die strategie is dat de Nederlandse tuinbouw nummer 1 is in kennis & innovatie, duurzaam produceert voor de thuismarkt West-Europa én deze concepten en kennis internationaal vermarkt. Deze strategie is uitgewerkt in een aantal ambities; deze vindt u verderop in dit Jaarplan.

Onze maatschappelijk, ecologische en economische waarde

Het tuinbouwcluster in Greenport West-Holland heeft niet alleen een grote economische waarde, maar biedt ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en kan een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving.

Verbinding met de omgeving

De Greenport legt in 2022 de focus nog meer op de verbinding met de omgeving – de ‘Circulaire Metropool’. Er is immers de roep om steden en randgemeenten waar het gezond en gelukkig wonen en werken is. En waar economie en samenleving in de toekomst volledig circulair zullen zijn. Om die economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk vitale metropoolregio daadwerkelijk te realiseren is een cruciale rol weggelegd voor het hierin gevestigde tuinbouwcluster.

Sustainable Development Goals

Het regionale tuinbouwcluster kan een bijdrage leveren aan een groot aantal van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, zoals Geen honger (Global Goal 2), Industrie, innovatie en infrastructuur (Global Goal 9) en Duurzame steden en gemeenschappen (Global Goal 11). De SDG’s zijn dus een graadmeter voor onze maatschappelijke en sociale impact, met een economische perspectief voor het bedrijfsleven. In dit Jaarplan ziet u daarom verwijzingen naar deze SDG’s.

Integraliteit en samenhang

De verschillende opgaven binnen de ambities van Greenport West-Holland vertonen een grote mate van samenhang. Zo zijn er opgaven binnen de ene ambitie die bijdragen aan een andere ambitie.

Deze samenhang heeft alles te maken met de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke impact van Greenport West-Holland. Door onze ambities, opgaven en activiteiten hebben we immers een effect op de buitenwereld. Een voorbeeld: klimaatneutrale productie heeft een effect op de menselijke gezondheid.

‘Integraliteit’ noemen we die manier van het verbinden van opgaven en impact. Hieronder vindt u vijf lijnen van deze integraliteit bij Greenport West-Holland:

Integrale gezondheid

Een goede gezondheid is een groot goed. Voeding speelt daarin een essentiële rol. Die voeding is de optelsom van de vrucht, het gewas, de bodem, water en het klimaat. Een gezonde vrucht bevat de juiste inhoudsstoffen en heeft een goede houdbaarheid (om verspilling te voorkomen); een gezonde plant bevat veel vezels en plant-actieve stoffen; een gezonde bodem is een bodem met veel biodiversiteit, en gezond water bevat de juiste voedingselementen.

Integraal geluk

‘Leidend in Gezondheid & Geluk’ is een van de ambities van de Greenport. Maar hoe kan een tuinbouwcluster voor geluk zorgen? Dat doen onze mooie bloemen en planten. En die zijn weer afhankelijk van onder meer een gezonde bodem, goed water, een goed, sterk gewas en een goede (milieuvriendelijke) verpakking.

Human capital

Mensen zijn sociale wezens. We willen niet alleen het beste voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld onze naasten, onze buren en onze medewerkers. Het tuinbouwcluster kan daaraan een grote bijdrage leveren, onder meer door te zorgen voor een gezonde leefomgeving en door bij te dragen aan ieders gezondheid. Maar human capital gaat ook om andere waarden, zoals een goede verbinding met de omgeving en het benutten van talent.

Gezonde leefomgeving

We willen allemaal wonen op een plezierige plek. Daarvoor is het belangrijk dat die omgeving zo gezond mogelijk is. Dus de productie en de logistiek gebeuren op een zo schoon mogelijke manier (lees: emissieloos) en met zo veel mogelijk aandacht voor biodiversiteit. Zo zorgt een gezonde omgeving dus ook voor een gezonde mens.

Circulaire metropool

Het regionale tuinbouwcluster en de stad zijn goede buren. Ze hebben elkaar nodig, dag in, dag uit. Niet alleen voor de afzet van gezonde en mooie producten, maar ook voor bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving, voor werkgelegenheid en de ontwikkeling van talenten. De kas, de handel en de stad vormen dus samen een circulaire metropool, met aandacht voor mens en natuur.

Onze ambities

Greenport West-Holland opereert vanuit de strategie Feeding & Greening the Mega-cities. Vanuit die strategie heeft de Greenport een aantal ambities geformuleerd. Deze zijn vastgesteld in het Programmaplan 2019-2025.

Inhoudelijke en randvoorwaardelijke ambities

Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil het Greenport-ecosysteem dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Hierbij spelen de ondernemers en de partners in het Greenport-netwerk een hoofdrol: zij dragen de inhoudelijke ambities. Dit vraagt om samenwerking en coalities tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en waar nodig overheden.

Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken? Deze randvoorwaardelijke ambities hebben vooral betrekking op overheden, zoals: welke wet- of regelgeving moet er komen of welke onderwerpen moeten regionaal, (inter)nationaal of Europees geagendeerd worden?

Deze ambities vindt u op de volgende pagina’s. Per ambitie ziet u de opgaven voor 2022 en de geplande activiteiten.

Jaarplan 2022

Voor 2022 kijken we naar de opgaven en activiteiten voor het komende jaar. Dit proces doorlopen we samen met onze partners, het programmateam (themacoördinatoren, projectleiders en community builders) en partners van de verschillende platformen, pacten en akkoorden.

Daarbij merken we wel op dat het jaarplan voldoende flexibiliteit moet bieden om in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden; zowel knelpunten als kansen. Op dat moment zullen opnieuw prioriteiten worden gesteld.

Opzet

Bij elk thema in dit jaarplan is de ambitie beschreven. Deze ambities vallen uiteen in twee delen:

 1. Wat; De opgaven op hoofdlijnen die het komende jaar extra aandacht verdienen.
 2. Hoe; De activiteiten die Greenport West-Holland samen met haar partners vanuit haar ‘makel en schakel’-rol als netwerkorganisatie hiervoor uitvoert. De term ‘makelen en schakelen’ omvat een veelheid aan inspanningen (Signaleren, Initiëren, Verbinden) tot het daadwerkelijke moment van uitvoering. Die uitvoering berust veelal bij de partners van de Greenport West-Holland.

De weergegeven activiteiten worden in 2022 nader uitgewerkt in projectplannen en komen alleen tot uitvoering als daar daadkracht, dus capaciteit en middelen, vanuit de partners of netwerk op wordt ingezet.

Inhoudelijke ambities

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

De Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing, biedt toegang tot kennis(dragers) en vergroot de algemene bereidheid deze kennis te delen.

Opgaven

 • Vergroten veerkracht regio door samenwerken aan wendbaarheid en weerbaarheid ondernemers
 • Samenwerkingen binnen en buiten het tuinbouwcluster in kaart brengen en versterken
 • Positionering en positieve profilering van het tuinbouwcluster
 • Bewustzijn vergroten ‘eerlijke prijs’ i.r.t. Footprint t.b.v. vergroten wendbaarheid ondernemers
 • Valorisatie en vertalen van kennis voor economische en/of maatschappelijke benutting
 • Inzicht vergroten in de waarde en mogelijkheden van data (DigitaliseringsVisie)
 • Inzicht vergroten in de waarde van hoofd- en bijproducten (reststromen – Biobased)

Activiteiten

 • Verbinding leggen met Internationale, Europese, nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleidsagenda’s (o.a. SDG, Topsector T&U, Greenports Nederland, Smart Specialisation Strategy, Digital Innovation Hubs, Circulaire land- en tuinbouw, Groeiagenda Zuid-Holland, Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, Economic Board Zuid-Holland, Havenvisie 2030 (versstrategie), Westland Agenda III – Hart van Glas, Horti Science Visie)
 • Verbinding leggen met beleidsagenda’s van branche- en netwerkorganisaties (o.a. Glastuinbouw Nederland, AVAG, GroentenFruit Huis, VNO-NCW West, Plantum, Greenport Aalsmeer, Greenports Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)
 • Toepassen van strategische scenario’s (ACCEZ) in dialoog met bedrijfsleven t.b.v. versterking van de weerbaar- en wendbaarheid en toekomstperspectief
 • Verkennen en uitrollen Tuinbouw Toekomsttraject i.s.m. Tuinbouw Jongeren Oostland (Werkgroep Oostland)
 • Vergroten aantrekkelijkheid voor talent door positieve profilering cluster
 • Initiëren van nieuwe concepten waarbij kennis tot waarde wordt gebracht en vraagsturing plaatsvindt

 

Klimaatneutraal & Circulair

Greenport West-Holland wil de eerste klimaat-neutrale en circulaire Greenport in Nederland zijn.

Opgaven

 • Klimaatneutraal produceren
 • Emissieloze productie & logistiek
 • Aandacht voor opvang en hergebruik van CO2
 • Warmtetransitie
 • Aandacht voor andere energiebronnen (o.a. H2)
 • Watervoorziening als speerpunt
 • Duurzaam watergebruik en watervoorziening
 • Doorontwikkeling ‘Footprint-denken’ voor producten & profilering
 • Stimuleren gebruik duurzame materialen

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan EnergieAkkoord 2020-2025:
  • Coördinatie van de uitvoering Gebiedsaanpak Greenport West-Holland
  • Monitoren van de gerealiseerde duurzame energieprojecten
  • Ondersteuning geven aan warmtecoöperaties
  • Verbinden van gebiedsaanpak aan de RES (Regionale Energie Strategie), WTS (Warmte TransitieVisie) en WarmtelinQ
  • Ondersteuning bieden aan WSO (WarmteSamenwerking Oostland) en WSW (Warmtesysteem Westland)
  • Vervullen trekkersrol binnen RES-project Zon op Waterbassin
  • Verkennen faciliterende rol t.b.v. verduurzaming WKK (o.a. H2)
 • Uitvoering geven aan de WaterAmbitie:
  • Planvorming tweede fase project Waarde van Water i.s.m. ACCEZ
  • Monitoren van het Toekomstplan Gietwater Westland en ondersteunen ontwikkelingen van alternatieven voor gietwater
  • Coördineren opstellen Toekomstplan gietwatervoorziening voor Oostland
  • Voorzetten innovatieprojecten Borging gebruik effluent water, Circulaire Tuinbouw (kennisdelingsproject)
  • Gevolgen klimaatverandering binnen de regio beter in beeld brengen en effect op de productie en de omgeving incl. klimaatadaptatie.
  • Communiceren (wateroverlast/perioden droogte) richting cluster en stakeholders
 • Vaststellen en uitvoering geven aan programma Plastics (2e fase):
  • Doorontwikkelen Communities of Practice: Verpakkingen en Plastics in de kas
  • Ketenprojecten (pilots) rondom producten en product-markt-combinaties (re-use trays, teeltaccessoires, loopfolie etc.)
  • Instrument duurzaam verpakken door ontwikkelen en actualiseren en inzetten als transitieinstrument in de Community of Practice Verpakkingen
  • Communicatie t.b.v. impact instrumenten en pilots, zodat brede circulariteit gerealiseerd wordt

Koploper in Kennis & Innovatie

Koploper in kennis & innovatie door bewustwording vergroten van kracht en mogelijkheden binnen de Triple Helix. En elkaar benutten voor versterking innovatiekracht en de verbinding met cross-overs.

Opgaven

 • Uitvoering geven aan strategie Feeding & Greening the Mega-cities
 • Stimuleren van cross-sectorale innovatie
 • Valorisatie en implementatie van kennis in de Greenport
 • Stimuleren regionale campusontwikkeling als (fysieke) ontmoetingsplaats van innovatie ecosystemen
 • Versterken regionale start-up/scale-up innovatie-ecosysteem.
 • Ontwikkeling van innovatief en toekomstbestendig ondernemerschap
 • Human Capital Agenda verbinden met andere ambities en opgaven
 • Transitie van lineair naar circulair systeem
 • Natuur-inclusief ondernemen in de tuinbouw
 • Verkennen en creëren van een positie op het gebied van eiwittransitie (nationaal en EU)
 •  

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan en doorontwikkeling van Innovatiepact 2 (2021-2025)
 • Continuering van het traject om de samenwerking in het innovatie-ecosysteem naar een hoger plan te brengen. Het ontwerp dat in 2021 is gemaakt i.s.m. TU/e Lighthouse zal operationeel gemaakt worden met de partners in het ecosysteem
 • Uitvoeren Greenport Horti Campus-strategie:
  • Ontwikkelen gezamenlijke propositie en strategisch plan (t.b.v. GroeiAgenda Zuid-Holland)
  • Ondersteuning doorontwikkeling en regionale verbinding lokale initiatieven; Westland (o.a. World Horti Center), Dutch Fresh Port en Oostland (o.a. Horti Science Park), en Food Innovation Academy.
 • Faciliteren van Fieldlabs (o.a. Vertical Farming) en doorontwikkeling Communities of Practice (CoP) en Learning Communities (LC) o.a. Learning Community GHC-Westland
 • Verkennen rol en positie Greenport in start-up/scale-up ecosysteem, en verbinden van initiatieven
 • Inhoudelijke bijdrage geven aan het Innovatieprogramma AgriTech (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) i.s.m. InnovationQuarter, TNO en Provincie Zuid-Holland

Verdiepen bestaande thema’s Innovatiepact 2:

 • Uitvoering geven aan het programma Circulaire Metropool:
  • Uitbouwen beleidskaders en doelen (SDG’s) naar monitoringssysteem (inclusief reporting en footprinting) t.b.v. beleid en transitie
  • Uitbouw transitiepaden d.m.v. cross-overprojecten en ontwikkeling (nieuwe) businessmodellen voor circulaire economie en ‘selling the concept’
  • Uitbouw van het in 2021 opgezette netwerk van living labs en opzet van een gezamenlijk gebiedsgerichte pilots t.b.v. transitie Circulaire Metropool
  • Verdere ontwikkeling ecosysteem en ondernemerschap vanuit perspectief Next Economy 2040/ 2050, verkennen benodigde transformatie en transitie die nodig is voor ondernemers om circulair te kunnen ondernemen (i.s.m.
   Human Capital Akkoord)
 • Digitaal:
  • Uitvoering geven aan Digitaliseringsvisie en opstellen van een uitvoeringsagenda
  • Ondersteuning programma Robocrops i.s.m. InnovationQuarter
  • Uitvoering geven aan het Cyberweerbaarheidscentrum i.s.m. met Security Delta (HSD) en ‘coalition of the doing’ met een focus op het creëren van bewustwording, veilig data-gestuurde bedrijfsvoering en robotisering
 • Vaststellen en in uitvoering brengen van programma Voorkomen & verwaarden voedselverspilling en vorming van CoP
 • Doorontwikkeling van Community Vertical Farming (Indoor Farming NL) i.s.m. InnovationQuarter
 • Doorontwikkeling van Community Functionele Biodiversiteit naar blijvend consortium met als doel het omkeren van de trend naar meer biodiversiteit in het cluster en uitvoering geven aan pilots (o.a. Oostland)
 • Start van de ontwikkeling van een gezamenlijk platform en agenda Plantgezondheid i.s.m. o.a. Glastuinbouw Nederland
 • Uitvoering geven aan en doorontwikkelen Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland, zoals stimuleren van een actieve leercultuur, verhogen beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, programma Ontwikkeling Ondernemerschap
  • Het versterken van de rol van campussen bij Leven Lang Ontwikkelen (i.s.m. metropoolregio Rotterdam Den Haag)

Leidend in Gezondheid & Geluk

De Greenport West-Holland wordt algemeen erkend als ‘leverancier’ van Gezondheid & Geluk.

Opgaven

 • Cross-sectoraal invulling geven aan het thema Gezondheid & Geluk
 • Positionering Gezondheid & Geluk in de Greenport en daarbuiten
 • Verbinding leggen met het wonen, werken en leven in de steden (‘Greening the cities’)
 • Nieuw verdienmodel plantinhoudstoffen (Biobased)
 • Stimuleren van de vraag en waardering van het gebruik van reststromen binnen het tuinbouwcluster
 • Bewustzijn verhogen bij tuinbouwcluster over de effecten van een gezond gewas op o.a. het verwaarden van reststromen en bijproducten

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan Ambitiedocument Gezondheid & Geluk en opstellen uitvoeringsagenda i.s.m. o.a. Glastuinbouw Nederland
 • Samenwerking versterken met start-upcentra (Impact City, Food Innovation Academy, BlueCity)
 • Opschalen Biobased ondernemersinitiatieven
 • Delen van succes- en praktijkverhalen rond Gezondheid & Geluk
 • Stimuleren en tonen van Biobased Showcases (pop-up show World Horti Center en BioBoost-platform)
 • Communiceren mogelijkheden tot hogere verwaarding hoofd- en bijproducten binnen het tuinbouwcluster door gezondere en betere gewassen (Biobased)
 • Verder onderzoek naar effectieve plantenstoffen die uit tuinbouwgewassen kunnen worden toegepast en herintroductie extractenbibliotheek (Biobased)

Slimme & Efficiënte Logistiek

Internationale toppositie als duurzame logistieke draaischijf. Greenport West-Holland als ontwikkelplatform voor slimme en duurzame logistieke oplossingen.

Opgaven

 • Creëren draagvlak en stimuleren samenwerking regionaal versnetwerk
 • Slim vervoer en schoon vervoer (emissieloos)
 • Ontwikkelen van data-gedreven en duurzame logistieke oplossingen (zoals Modal Shift)

Activiteiten

 • Opstellen en uitvoering geven aan fase 2 Versnetwerkstrategie Haven Greenport Cluster en ondersteuning consortia value cases i.s.m. MoVe (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).
 • Versterken regionale samenwerking o.a. met Havenbedrijf Rotterdam i.r.t. versstrategie
 • Positionering versstrategie en value cases Greenport op (landelijke) bestuurlijke tafels / programma’s o.a. BO-MIRT, Topcorridors, GroeiAgenda Zuid-Holland, Greenports Nederland (tafel Verslogistiek (Green meets Port)
 • Verbinden van bedrijven aan Joint Corridor voor verkennen mogelijkheden Modal Shift naar spoor
 • Monitoring (fytosanitaire) grenscontrole Verenigd Koninkrijk als gevolg van Brexit
 • Monitoring initiatieven Railterminal Rotterdam en Holland Rail Terminal

Randvoorwaardelijke ambities

 

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van het tuinbouwcluster West-Holland met een integrale visie op mobiliteit, energie- en watervoorziening.

Opgaven

 • Eén ruimtelijke economische strategie voor de Greenport
 • Strategische visie op de NEXUS (water, voedsel & bloemen en energie)
 • Collectiviteit in modernisering & herstructurering
 • Integratie ondergrond in ruimtelijke visie

Activiteiten

 • Opstellen Ruimtelijk Economische Strategie Greenport West-Holland met aandacht voor integrale benadering energietransitie, wateropgave, biodiversiteit, ruimte voor innovatie en reststromen
 • Projecten voor modernisering voortzetten i.s.m. werkgroepen Westland en Oostland
 • Ondersteuning Dutch Fresh Port bij uitwerking gebiedsaanpak
 • Ondersteuning en verbinden gebiedsaanpak, zoals Broekpolder2040, Oranjepolder
 • Meewerken aan case Greenport West-Holland voor kwantitatief onderzoek NEXUS (water, voedsel & bloemen en energie) door TNO
 • Kennisdeling binnen tafel Huisvesting arbeidsmigranten van Greenports Nederland

Robuust Ecosysteem

Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht Triple Helix-netwerk. Voor het realiseren van een toekomstbestendige en economische vitaal cluster.

Opgaven

 • Greenport West-Holland als effectieve en efficiënte netwerkorganisatie – ‘Organisatie voor de Toekomst’
 • Doorontwikkeling KPI’s & Monitoring
 • Ecosysteem cross-sectoraal uitbreiden

Activiteiten

 • Verder professionaliseren organisatie Greenport West-Holland
 • Vaststellen gezamenlijke interne strategie en governance Greenport West-Holland
 • Versterken netwerk Greenport West-Holland: versterken verbinding met partners & nieuwe partners
 • Uitdragen gezamenlijke ambitie met daarin de zichtbaarheid uitvoering partners
 • Voortzetting ondersteuning gezamenlijke lobby partners voor regionaal & nationaal beleid i.s.m. Greenports Nederland
 • Ontwikkelen en implementatie van een netwerktool waarbij de samenwerking van de partners en actoren op een interactieve manier inzichtelijk wordt gemaakt en waarbij een overzicht wordt geboden in de verbinding met andere netwerksamenwerkingen.
 • Voortzetting PR, communicatie en events t.b.v. versterking netwerk en verbinding met stakeholders
 • Monitoringsysteem (o.a. Innovatiepact/Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland) toepassen op andere projecten
 • Versterken samenwerking regionale campussen (cross-sectoraal) i.s.m. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Greenport Horti Campus, Food Innovation Academy, Equestrum, BioTech Delft, Groene Chemie Campus, Security Delta (HSD), RoboValley)

Greenport op de Kaart

Greenport West-Holland als inspirerend voorbeeld voor een innovatief en duurzaam tuinbouwcluster.

Opgaven

 • Versterken positief imago tuinbouwcluster in de samenleving i.s.m. (branche)organisatie o.a. Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland
 • (H)erkennen van regionale en landelijke economische, ecologische en sociaal maatschappelijke waarde tuinbouwcluster
 • Greenport West-Holland internationaal op de kaart

Activiteiten

 • Verder uitwerken Internationalisering Ambitie Greenport West-Holland met partners (InnovationQuarter, Rotterdam Partners, AVAG, Dutch Greenhouse Delta e.a.)
 • Uitwerken programma Europa – Greenport West-Holland incl. mede vormgeven aan PIC-Europe
 • Mede-uitvoering geven aan MKB-deal Internationaal ondernemen van Den Haag
 • Smart Agrihub-doorontwikkeling in Europees verband o.a. door deelname aan de European Digital Innovation Hub-aanvraag van Provincie Zuid-Holland en door actieve deelname aan Smart Agrihub-activiteiten
 • Ondersteuning bieden aan consortiumvorming Triple Helix Internationaal (EU, China, India)
 • Deelname aan World Expo als inspiratie voor een innovatief en duurzaam tuinbouwcluster
 • Deelname aan Floriade, International Horticultural Congress (IHC 2022)

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest