Jaarplan 2024

 

 

 

 

Water

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarbij hebben we een aantal ambities: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs en Internationaal kenniscentrum.

Aan die ambities werken we binnen een aantal thema’s. Een daarvan is Water (de andere thema’s vindt u in de menubalk aan de rechterkant van deze pagina).

Binnen het thema Water was er het project DIG (Dynamische Inzet van Gietwaterbassins), samen met Hoogheemraadschap Delfland en LTO Noord Glaskracht. Dit leidde tot de start van een Greenport Water & Innovatieagenda. Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn geboekt.

Michiel van Haersma Buma (Hoogheemraadschap Delfland)

AWZI Nieuwe Waterweg

In 2016 is een gezamenlijk project uitgevoerd om te komen tot een plan van aanpak (businesscase) en randvoorwaarden voor de realisatie van de centrale zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op de AWZI Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland). Dit als een van de varianten voor invulling van zuiveringsplicht uit het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering glastuinbouw. Het afgelopen jaar heeft een concrete businesscase opgeleverd, met duidelijkheid over kosten & kostenverdeling voor diverse zuiveringstechnieken. Daarnaast is gezamenlijk door sector en Hoogheemraadschap inzet gepleegd op uitwerking juridische mogelijkheden voor heffingssystematiek, o.a. richting contacten met het ministerie van Infrastructuur en milieu. Daarvoor is ook een extra slag gemaakt op technische uitwerking van de ‘4e stap’ op de zuivering, welke bijdragen kan leveren aan realisatie van een meervoudige milieurendement op microverontreinigingen zoals gewasbeschermingsmiddelen.

Gietwaterfabriek AquaReUse

AquaReUse  is een sinds april 2015 draaiende waterzuiveringsinstallatie waarbij het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen en centraal gezuiverd, waarna het water wordt hergebruikt als gietwater. Deze gekozen oplossing is door eendrachtige samenwerking economisch haalbaar gebleken. Dit jaar is onderzocht in hoeverre de fabriek ook ingezet kan worden om de gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen en is hiertoe een businessplan opgesteld om deze fabriek als collectieve zuivering in het kader van de komende wettelijke verplichting met betrekking tot de zuiveringsplicht. Zie  www.aquareuse.nl.

Koos Hoogendoorn (Glastuinbouw Nederland)

Themacoördinator

Margreet Schoenmakers

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland

Ambassadeurs

Triple Helix: Wilco Wisse, Michiel van Haersma Buma
Klankbord: Water (LTO)

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest